Placeholder image

เรื่อง :อบรม Positive Communication Techniques"


 

รายละเอียด

จัดโดย…Quality Training (Thailand) Ltd. & Management Innovation Center…

วันที่...9 พฤษภาคม 2566..เวลา 10.30-11.30 น.

รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom...รวมระยะเวลา...1..ชั่วโมง.… ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น….-…….

        มีเอกสาร  ......Positive Communication Technique เทคนิคการสื่อสารเชิงบวก…

   

 

สรุปอบรม

                     ประโยชน์ของการสื่อสารเชิงบวกภายในองค์กร จะช่วยให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน ลดความขัดแย้งในการทำงาน ทำให้เกิดการประสานงานและทำงานเป็นทีมได้ดีขึ้น ซึ่งจะช่วยให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการ หลักในการสื่อสารที่ดี คือ การพูดในสิ่งที่เป็นจริง พูดในสิ่งที่มีประโยชน์ และคำนึงถึงความรู้สึกของอีกฝ่าย หัวใจใจของการสื่อสาร คือ ความเข้าใจ เราจะต้องมั่นใจว่าอีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจในสิ่งที่เราต้องการจะสื่อให้ชัดเจน ในการสื่อสารที่ดี

 

นอกจากการพูดอย่างสุภาพแล้ว การอธิบายเหตุผลประกอบที่ชัดเจน จะทำให้เกิดความร่วมมือ      

ที่มากขึ้น ความสำเร็จในการสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจ ขึ้นกับว่าอีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกว่าจะได้รับประโยชน์อะไร จากการที่เขาทำตามที่เราต้องการ ถ้าจำเป็นต้องปฏิเสธ ควรจะบอกเหตุผลของการปฏิเสธอย่างสุภาพและหาทางออกอื่นถ้าเป็นไปได้  และคนที่สื่อสารได้เก่ง คือ คนที่รู้ว่าเมื่อไรควรจะพูดอะไรและเมื่อไร  ไม่ควรจะพูดอะไร ในการสื่อสาร เราจะต้องมั่นใจว่า เราสามารถสื่อสารได้ถูกคน ถูกที่ ถูกเวลา ถูกวิธี และถูกวัตถุประสงค์ เพื่อแสดให้เห็นถึงการมีส่วนร่วม และร่วมมือกันของทุกฝ่ายส่งให้เกิดการสื่อสารที่ดีเกิดขึ้นต่อไป

 

ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้  

 

   
 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ : 13/9/2566   โดย วีณา นรานันทน์   อ่านแล้ว : 223ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 139571644สรุปอบรม.pdfTags:
-


คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805