Placeholder image

สาขาวิชาการตลาด


หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
 
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)
ชื่อย่อ : บธ.บ. (การตลาด)
 
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Business Administration (Marketing)
ชื่อย่อ : B.B.A. (Marketing)
 
วิชาเอก
     1) การตลาดดิจิตอล 
     2) การตลาดการค้าสมัยใหม่ 
 
ปรัชญาของหลักสูตร
 มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะด้านการตลาดดิจิทัล การตลาดการค้าสมัยใหม่ สามารถประยุกต์และพัฒนาความรู้ด้านการตลาด เทคโนโลยี การสื่อสารดิจิทัล การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ มีขีดความสามารถในการร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมให้กับสังคมในองค์กรทุกรูปแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจ มีจรรยาบรรณและความรับผิดชอบในการประกอบอาชีพการดำรงชีวิตและมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เมื่อสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้แล้วบัณฑิตมีสมรรถนะ ดังนี้ 
          1. มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล หรือการตลาดการค้าสมัยใหม่ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ แก้ไขปัญหา การประกอบธุรกิจค้าปลีก การร่วมสร้างธุรกิจการค้าสมัยใหม่ และร่วมสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมได้
          2. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการตลาดดิจิทัล หรือการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
ในยุคดิจิทัล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจ
          3. ใช้ทักษะสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในการพูด การเขียน และการนำเสนอ
          4. มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
          5. มีจรรยาบรรณและความรับผิดชอบในการประกอบอาชีพ การดำรงชีวิต และมีการเรียนรู้
ตลอดชีวิต

คู่มือหลักสูตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)

 

PLOs (ความคาดหวังการเรียนรู้) ของหลักสูตร

  • PLO1 สามารถอธิบายหลักกการ แนวคิด และทฤษฎี เกี่ยวกับสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล หรือการตลาดการค้าสมัยใหม่ และประยุกต์ใช้ในการตลาดและการดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิผล
  • PLO2 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและความคิดสร้างสรรค์เพื่อใช้ในการตลาดดิจิทัล หรือการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจสมัยใหม่
  • PLO3 สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในการพูด การเขียน และการนำเสนอ
  • PLO4 สามารถพัฒนาบุคลิกภาพ แสดงบทบาทความเป็นผู้นำและการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม
  • PLO5 สามารถอธิบายและระบุแนวทางการประกอบอาชีพ การดำเนินธุรกิจ และดำรงชีวิต อย่างมีจรรยาบรรณและความรับผิดชอบในการประกอบอาชีพและสังคม
  • PLO6 สามารถตั้งข้อสังเกต วิเคราะห์ปัญหา และค้นคว้าหาความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์กับการทำงานและการดำรงชีวิตในปัจจุบันและอนาคต
 
 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ข้อมูลอับโหลดล่าสุด
เรื่อง / วันที่

4. มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี

เมื่อ : 25/3/2567 หมวดหมู่ : วัตถุประสงค์ของหลักสูตร โดย : นายอนุชิต สิงห์คำ

1. มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล หรือการตลาดการค้าสมัยใหม่ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ แก้ไขปัญหา การประกอบธุรกิจค้าปลีก การร่วมสร้างธุรกิจการค้าสมัยใหม่ และร่วมสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมได้

เมื่อ : 25/3/2567 หมวดหมู่ : วัตถุประสงค์ของหลักสูตร โดย : นายอนุชิต สิงห์คำ

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)

เมื่อ : 25/3/2567 หมวดหมู่ : ชื่อหลักสูตร โดย : นายอนุชิต สิงห์คำ

สาขาการตลาดติวเข้มปี 2 ก่อนรับการฝึกงานภาคฤดูร้อน

เมื่อ : 3/2/2566 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : นายอนุชิต สิงห์คำ

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน โครงการ “Makro มิตรแท้โชห่วย” U-Project Online 2021

เมื่อ : 21/10/2564 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : นายอนุชิต สิงห์คำ


คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805