Placeholder image

สืบค้นรายชื่อบุคลากร การตลาด

ระบุชื่อ :  

ดร.สุขวิทย์ โสภาพล

ตำแหน่ง : อาจารย์

สาขาวิชา : การตลาด (ประธานหลักสูตร)

โทรศัพท์ : 0-4535-3816

สถานที่ติดต่อ : ห้องพักอาจารย์ BUS 259

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผศ.กมลพร นครชัยกุล

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สาขาวิชา : การตลาด

โทรศัพท์ : 0-4535-3820

สถานที่ติดต่อ : ห้องพักอาจารย์ BUS 257

รายละเอียดเพิ่มเติม

ดร.ธรรมวิมล สุขเสริม

ตำแหน่ง : อาจารย์

สาขาวิชา : การตลาด

โทรศัพท์ : 0-4535-3822

สถานที่ติดต่อ : ห้องพักอาจารย์ BUS 270*

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผศ.ใจแก้ว แถมเงิน

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สาขาวิชา : การตลาด

โทรศัพท์ : 0-4535-3824

สถานที่ติดต่อ : ห้องพักอาจารย์ BUS 251

รายละเอียดเพิ่มเติม

อ.ชวพจน์ ศุภสาร

ตำแหน่ง : อาจารย์

สาขาวิชา : การตลาด

โทรศัพท์ : 0-4535-3817

สถานที่ติดต่อ : ห้องพักอาจารย์ BUS 267

รายละเอียดเพิ่มเติม

อ.สายเพชร อักโข

ตำแหน่ง : อาจารย์

สาขาวิชา : การตลาด

โทรศัพท์ : 0-4535-3814

สถานที่ติดต่อ : ห้องพักอาจารย์ BUS 262

รายละเอียดเพิ่มเติม

อ.ดุสิต ศรีสร้อย

ตำแหน่ง : อาจารย์

สาขาวิชา : การตลาด

โทรศัพท์ : 0-4535-3836

สถานที่ติดต่อ : ห้องพักอาจารย์ BUS 255

รายละเอียดเพิ่มเติม

อ.นภดล พัฒนะศิษอุบล

ตำแหน่ง : อาจารย์

สาขาวิชา : การตลาด

โทรศัพท์ : 0-4535-3812

สถานที่ติดต่อ : ห้องพักอาจารย์ BUS 261

รายละเอียดเพิ่มเติม

อ.เจียระไน ไชยกาล เจิ้ง (ลาศึกษาต่อ)

ตำแหน่ง : อาจารย์

สาขาวิชา : การตลาด

โทรศัพท์ : 0-4535-3820

สถานที่ติดต่อ : ลาศีกษาต่อ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ดร.อนิรุธ สืบสิงห์

ตำแหน่ง : อาจารย์

สาขาวิชา : การตลาด

โทรศัพท์ : 0-4535-3836

สถานที่ติดต่อ : ห้องพักอาจารย์ BUS 267

รายละเอียดเพิ่มเติมคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805