Placeholder image

สืบค้นรายชื่อบุคลากร งานวิจัยและบริการวิชาการ

ระบุชื่อ :  

อลิสา เลขะวัฒนะ

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

สาขาวิชา : งานวิจัยและบริการวิชาการ

โทรศัพท์ : 0-4535-3819

สถานที่ติดต่อ : คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รายละเอียดเพิ่มเติมคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805