Placeholder image

สืบค้นรายชื่อบุคลากร นวัตกรรมการจัดการโรงแรมและการบริการ

ระบุชื่อ :  

อาจารย์ภูริชญ์ นันทะเสน

ตำแหน่ง : อาจารย์

สาขาวิชา : นวัตกรรมการจัดการโรงแรมและการบริการ (ประธานหลักสูตร)

โทรศัพท์ : 0-4535-3860

สถานที่ติดต่อ : ห้องพักอาจารย์ BUS 248

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผศ.สืบพงศ์ หงษ์ภักดี

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สาขาวิชา : นวัตกรรมการจัดการโรงแรมและการบริการ

โทรศัพท์ : 0-4535-3806

สถานที่ติดต่อ : ห้องพักอาจารย์ BUS 269

รายละเอียดเพิ่มเติม

ดร.สิริรัตน์ ชอบขาย

ตำแหน่ง : อาจารย์

สาขาวิชา : นวัตกรรมการจัดการโรงแรมและการบริการ

โทรศัพท์ : 0-4535-3860

สถานที่ติดต่อ : ห้องพักอาจารย์ BUS 248

รายละเอียดเพิ่มเติม

อ.วรารัตน์ บุญแฝง

ตำแหน่ง : อาจารย์

สาขาวิชา : นวัตกรรมการจัดการโรงแรมและการบริการ

โทรศัพท์ : 0-4535-3860

สถานที่ติดต่อ : ห้องพักอาจารย์ BUS 248

รายละเอียดเพิ่มเติม

ดร.สายรุ้ง ดินโคกสูง

ตำแหน่ง : อาจารย์

สาขาวิชา : นวัตกรรมการจัดการโรงแรมและการบริการ

โทรศัพท์ : 0-4535-3861

สถานที่ติดต่อ : ห้องพักอาจารย์ BUS 266

รายละเอียดเพิ่มเติม

อ.จิรภา โสภณ

ตำแหน่ง : อาจารย์

สาขาวิชา : นวัตกรรมการจัดการโรงแรมและการบริการ

โทรศัพท์ : 0-4535-3826

สถานที่ติดต่อ : ห้องพักอาจารย์ BUS 266

รายละเอียดเพิ่มเติม

อ. อรุณี ศรีโสภา

ตำแหน่ง : อาจารย์

สาขาวิชา : นวัตกรรมการจัดการโรงแรมและการบริการ

โทรศัพท์ : 0-4535-3824

สถานที่ติดต่อ : ห้องพักอาจารย์ BUS 251

รายละเอียดเพิ่มเติมคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805