Placeholder image

ฐานข้อมูลโครงการวิจัย


ปีงบประมาณ       กำลังแสดงผลจำนวน 22 รายการ

idชื่อโครงการทุนปีงบประมาณ
692 โครงการวิจัย-การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวัฒนธรรม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 200000.002564
637 โครงการวิจัย-The Relationship between Innovation Disclosure and Firm Performance in Thailand 120000.002564
596 โครงการวิจัยย่อยที่ 1 กลไกความร่วมมือเพื่อสร้างแบบจำลองธุรกิจในระบบนิเวศร์อาหารปลอดภัยและวางแผนกลยุทธ์พัฒนาพื้นที่ 2500000.002564
566 ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนของโครงการวิจัยการจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 200000.002564
565 พัฒนาระบบฐานข้อมูลช่างหัตถกรรมชุมชนและระบบจัดจำหน่ายงานสั่งทำล่วงหน้าตามความต้องการของลูกค้า 200000.002564
564 การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 300000.002564
563 การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวัฒนธรรม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 200000.002564
562 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้านแปรรูปที่สัมพันธ์กับโมเดลธุรกิจพื้นฐานวัฒนธรรมของธุรกิจชุมชน 200000.002564
561 การยกระดับคุณภาพการบริการของธุรกิจที่พักและร้านอาหารเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กรณีศึกษาตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 200000.002564
556 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ปุ๋ยขึ้ม้า ของกลุ่มผู้ใช้ปุ๋ยในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี 57000.002564
550 การจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมเศรษฐกืจสร้างสรรค์ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 3500000.002564
530 การพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุในเขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขงในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเชื่อมโยงลาวใต้ 1013700.002564
529 การประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำในเขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 538437.002564
528 การวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่และแก้ปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำจังหวัดอำนาจเจริญ ระยะที่ 2 7000000.002564
480 The corporate governance implication of independent director among family firms: Evidence from Thailand 40000.002564
479 ผลการดำเนินงานทางการเงิน ความเสี่ยง และความอยู่รอดระยะยาวของกิจการภายใต้บริบทของวิกฤตเศรษฐกิจ: กิจการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 40000.002564
478 แผนงานการวิจัยเพื่อเสริมสร้างศักยภาพจังหวัดอุบลราชธานีเป็นเมืองต้นแบบด้านบริการสุขภาพข้ามแดนในเขตอีสานใต้ 1637900.002564
477 โครงการย่อยที่ 5 การศึกษาความคาดหวังและคุณภาพการให้บริการของสถานพยาบาลของรัฐและเอกชน ในจังหวัดอุบลราชธานี ของผู้รับบริการชาวต่างชาติ 629600.002564
476 โครงการย่อยที่ 4 การศึกษาบริบทเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์ของการส่งต่อผู้ป่วยจากชายแดนเพื่อส่งต่อศูนย์การแพทย์อุบลราชธานี 800000.002564
475 โครงการย่อยที่ 3 การศึกษารายจ่ายของผู้ป่วยชาวต่างชาติที่เข้ามาใช้บริการสุขภาพข้ามพรมแดนของโรงพยาบาลในจังหวัดอุบลราชธานี 719200.002564
474 เครื่องล้างผักผลไม้ลดสารพิษตกค้างและฆ่าเชื้อโรคด้วยเทคโนโลยีโอโซนไมโครบับเบิ้ลผสารกัลอัลตราโซนิคควบคุมด้วยเทคโนโลยี loT 600000.002564
473 สำรวจข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์กองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร 20000.002564

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805