Placeholder image

โครงการวิจัย-การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าของกลุ่มผู้เลี้ยงกระบือเนื้อ: กรณีศึกษาสมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาควายใหญ่ตำบลแดงหม้อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

 
รายละเอียด -
   
ประเภท ทุนวิจัยจากคณะหรือมหาวิทยาลัย
วันเริมต้นอายุผลงาน 21/2/2567
วันสิ้นสุดอายุผลงาน 20/2/2568
เป็นผลงานในปีงบประมาณ 2567
  ผู้เกี่ยวข้องและหน้าที่
ชื่ออาจารย์ลักษณะหน้าที่สัดส่วน
อ.ปดิวรดา ล้อมลายหัวหน้าโครงการ40.00
นายพชร วารินสิทธิกุลผู้ร่วมโครงการ30.00
ดร.ปวีณา ทองบุญยังผู้ร่วมโครงการ10.00
ดร.ดุสิต จักรศิลป์ผู้ร่วมโครงการ10.00
ผศ.ดร.อุทัย อันพิมพ์ผู้ร่วมโครงการ10.00
   
 

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805