Placeholder image

งานวิจัย


รวมแบบฟอร์ม

 

การดำเนินโครงการวิจัย

โครงการวิจัย

แบบข้อเสนอโครงการวิจัย (วจ.บศ.1 ด)

Research Proposal

แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย

Progress research report

แบบรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์   

Reporting of Research Project

รายละเอียดการส่งรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์

บันทึกขอส่งร่างรายงานโครงการวิจัยเงินแผ่นดิน/เงินรายได้มหาวิทยาลัย

บันทึกส่งร่างรายงานวิจัย-เงินรายได้คณะบริหารศาสตร์

บันทึกส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

แบบชี้แจงการแก้ไขร่างรายงานวิจัย

หลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณโครงการวิจัย

 

บทความวิชาการ/บทความวิจัย

แบบรับรองสัดส่วนผลงาน

บันทึกขอรับค่าตอบแทนตีพิมพ์ผลงานวิชาการ

หลักเกณฑ์การรับค่าตอบแทนผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

 

นำเสนอผลงานทางวิชาการ 

บันทึกขอรับทุุนนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ

International Conference Scholarships

บันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายทุนนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

หลักเกณฑ์การขอรับทุนสนับสนุนนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

 

การขออนุมัติหลักการ/ยืมเงินงวดวิจัย

บันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการวิจัยและขออนุมัติค่าใช้จ่าย

ขออนุมัติยืมเงินวิจัยคณะ-งวด1-ในคณะ

บันทึกขออนุมัติยืมเงินวิจัย เงินงวดที่ 2(ร้อยละ  30)

 

ข่าวประชุมวิชาการ / สัมมนา

ข้อมูลอับโหลดล่าสุด
เรื่อง / วันที่

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี

เมื่อ : 8/12/2566 หมวดหมู่ : ข่าวประชุมวิชาการ / สัมมนา โดย : อลิสา เลขะวัฒนะ

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการสัญจรธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2566

เมื่อ : 23/11/2566 หมวดหมู่ : ข่าวประชุมวิชาการ / สัมมนา โดย : อลิสา เลขะวัฒนะ

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยและสร้างนวัตกรรม เงินรายได้มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เมื่อ : 1/11/2566 หมวดหมู่ : ข่าวทุนวิจัย โดย : อลิสา เลขะวัฒนะ

ประชาสัมพันธ์ "งานประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 11"

เมื่อ : 11/9/2566 หมวดหมู่ : ข่าวประชุมวิชาการ / สัมมนา โดย : อลิสา เลขะวัฒนะ

ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย Franco-Thai Young Talent Research Fellowship Program

เมื่อ : 4/9/2566 หมวดหมู่ : ข่าวทุนวิจัย โดย : อลิสา เลขะวัฒนะ

ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมทุนทางวัฒนธรรมฟื้นใจเมืองอีสาน: จากงานวิจัยสู่กาพัฒนาพื้นที่"

เมื่อ : 23/11/2566 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : อลิสา เลขะวัฒนะ

ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 และขอเชิญส่งผลงานตีพิมพ์ในวารสารร่มยูงทอง ของคณะวิทยาการจัดการ มรภ.เทพสตรี

เมื่อ : 1/3/2566 หมวดหมู่ : ข่าวประชุมวิชาการ / สัมมนา โดย : อลิสา เลขะวัฒนะ

คู่มือบริการประชาชน-การสนับสนุนทุนวิจัยจากเงินรายได้คณะบริหารศาสตร์

เมื่อ : 28/2/2566 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : อลิสา เลขะวัฒนะ

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ SMART Conference ครั้งที่ 12

เมื่อ : 15/2/2566 หมวดหมู่ : ข่าวประชุมวิชาการ / สัมมนา โดย : อลิสา เลขะวัฒนะ

ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ KKBS International Conference 2023: KKBSIC2023

เมื่อ : 15/2/2566 หมวดหมู่ : ข่าวประชุมวิชาการ / สัมมนา โดย : อลิสา เลขะวัฒนะ

12345678910...

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805