Placeholder image

งานวิจัย


แบบฟอร์ม

ข้อมูลอับโหลดล่าสุด
เรื่อง / วันที่

หนังสือขออนุมัติรายการค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย ตามเงินงวดวิจัย (ค่าตอบแทน/ค่าใช้สอย/ค่าวัสดุ)

เมื่อ : 23/1/2562 หมวดหมู่ : แบบฟอร์ม โดย : อลิสา เลขะวัฒนะ

หนังสือขออนุมัติดำเนินโครงการวิจัย (เงินรายได้คณะ)

เมื่อ : 23/1/2562 หมวดหมู่ : แบบฟอร์ม โดย : อลิสา เลขะวัฒนะ

หนังสือขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณโครงการวิจัย

เมื่อ : 23/1/2561 หมวดหมู่ : แบบฟอร์ม โดย : อลิสา เลขะวัฒนะ

หนังสือขอเปลี่ยนแปลงสัดส่วนโครงการวิจัย

เมื่อ : 9/8/2560 หมวดหมู่ : แบบฟอร์ม โดย : อลิสา เลขะวัฒนะ

แบบฟอร์มส่งร่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เงินรายได้คณะบริหารศาสตร์

เมื่อ : 19/12/2559 หมวดหมู่ : แบบฟอร์ม โดย : อลิสา เลขะวัฒนะ

แบบข้อเสนอโครงการวิจัยเงินรายได้คณะบริหารศาสตร์

เมื่อ : 2/12/2559 หมวดหมู่ : แบบฟอร์ม โดย : อลิสา เลขะวัฒนะ

ขออนุมัติเบิกเงินค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความ (วิจัย/ วิชาการการ) ในวารสารวิชาการ-เงินรายได้คณะ

เมื่อ : 24/9/2559 หมวดหมู่ : แบบฟอร์ม โดย : อลิสา เลขะวัฒนะ

แบบสรุปรายงานความก้าวหน้า-เงินรายได้คณะ

เมื่อ : 24/9/2559 หมวดหมู่ : แบบฟอร์ม โดย : อลิสา เลขะวัฒนะ

ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยงบประมาณ (เงินแผ่นดิน/เงินรายได้มหาวิทยาลัย)

เมื่อ : 24/9/2559 หมวดหมู่ : แบบฟอร์ม โดย : อลิสา เลขะวัฒนะ

บันทึกส่งร่างรายงานโครงการวิจัยงบประมาณ (แผ่นดิน/เงินรายได้มหาวิทยาลัย)

เมื่อ : 24/9/2559 หมวดหมู่ : แบบฟอร์ม โดย : อลิสา เลขะวัฒนะ

123

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805