Placeholder image

งานวิจัย


ประกาศ

ข้อมูลอับโหลดล่าสุด
เรื่อง / วันที่

ประกาศ หลักเกณฑ์การให้ทุนค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความวิจัย บทความวิชาการในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เมื่อ : 16/9/2564 หมวดหมู่ : ประกาศ โดย : อลิสา เลขะวัฒนะ

ประกาศคณะบริหารศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับการดำเนินโครงการวิจัย ที่ไม่ขอใช้งบประมาณจากเงินรายได้คณะบริหารศาตร์ (ใช้ทุนส่วนตัว)

เมื่อ : 9/9/2564 หมวดหมู่ : ประกาศ โดย : อลิสา เลขะวัฒนะ

ประกาศคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้เงินรายได้เพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เมื่อ : 19/12/2562 หมวดหมู่ : ประกาศ โดย : อลิสา เลขะวัฒนะ


คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805