Placeholder image
แบบฟอร์มคำร้อง
แบบฟอร์มคำร้องงานทะเบียน
แบบฟอร์มคำร้องระบบสวัสดิการนักศึกษา
แบบฟอร์มอื่น ๆ

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805