Placeholder image

เรื่อง :วิสัยทัศน์ (VISION) “คณะชั้นนำด้านบริหารธุรกิจในระดับประเทศ ที่มุ่งสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจเพื่อสังคม”


 

 
วิสัยทัศน์ (VISION)
 
 “คณะชั้นนำด้านบริหารธุรกิจในระดับประเทศ ที่มุ่งสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจเพื่อสังคม”
 
เป้าหมาย:
ผลการจัดลำดับด้านบริหารธุรกิจ  1 ใน 10 ของประเทศ ภายในปี 2570
 
ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ : 
ชั้นนำด้านบริหารธุรกิจ ตัวชี้วัด เป็นมหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับ วัดจากการจัดอันดับของ SCImago/Time Higher Education Impact Ranking โดยอยู่ในลำดับที่ 1 ใน 10 ของประเทศ 
 
สร้างนวัตกรรมทางธุรกิจ ตัวชี้วัด มีองค์ความรู้ใหม่ หรือช่วยหาแนวทาง สร้างเครื่องมือ ในการลดขั้นตอนการทำงาน เทคโนโลยีใหม่ (สิ่งที่ทำให้ดีขึ้นการคิดสิ่งใหม่ๆ) ที่ตอบสนองต่อธุรกิจ (รายได้เพิ่มขึ้น เพิ่มมูลค่า ลดค่าใช้จ่าย)
 
เพื่อสังคม ตัวชี้วัด พัฒนา 3 ระดับ ชุมชน ฐานราก/ ผู้ประกอบการ SMEs /อุตสาหกรรม เพื่อให้สังคมดีขึ้น (วัดจากจำนวนรายได้ หรือยอดขายที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อเดือนของชุมชน ผู้ประกอบการ SMEs และอุตสาหกรรม)
 
 
 
 
 
 
 
ค่านิยม (Core Value)   
 
U-BEST
(U)  = Unity  = สามัคคี กลมเกลียว เป็นหนึ่งเดียว 
(B)  = Business Value Creation   = คิดสร้างคุณค่าทางธุรกิจ
(E)  = Excellent Service for Customers and Stakeholders = มุ่งเน้นการบริการที่เป็นเลิศเพื่อผู้เรียนและผู้มีส่วนได้เสีย
(S)  = Social Responsibility = รับผิดชอบต่อสังคม 
(T)  = Technology and Innovation Focus = มุ่งเน้นเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พันธกิจหลัก :

1) สร้างบัณฑิต ที่คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้ และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

2) สร้างผลงาน วิจัยและนวัตกรรมแบบบูรณาการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสามารถแก้ปัญหาด้านธุรกิจ

3) การบริการวิชาการตรงกับความต้องการของสังคมเพื่อพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

 

กลยุทธิ์ 5 สร้าง

1 สร้างและพัฒนาคนที่มีสมรรถนะสูงด้านธุรกิจ

2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมทางธุรกิจเพื่อสังคม

3 สร้างสังคมที่ยั่งยืนด้วยนวัตกรรมทางธุรกิจ

4 สร้างคณะฯ ให้มีสมรรถนะสูงและบริหารองค์กรโดยหลักธรรมาภิบาล

5 สร้างรายได้เชิงรุก

   
 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ : 26/3/2567   โดย นายอนุชิต สิงห์คำ   อ่านแล้ว : 10504ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 26163337671m.txtTags:
-

ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
แผนที่ตั้ง
คณะผู้บริหาร
ค่านิยม
โครงสร้างการบริหารงานตามสายบังคับบัญชา สำนักงานเลขานุการ คณะบริหารศาสตร์
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ภูมิทัศน์
สิ่งสนับสนุนการเรียน
การแบ่งส่วนงานภายใน
วิสัยทัศน์ (VISION) “คณะชั้นนำด้านบริหารธุรกิจในระดับประเทศ ที่มุ่งสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจเพื่อสังคม”
แนะนำคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805