Placeholder image

เรื่อง :คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


 

 
1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
    มีวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความมุ่งมั่นในการทำงานให้สำเร็จ มีนำใจ มีจิตอาสา จิตสาธารณะ
ความรับผิดชอบต่อประโยชน์ส่วนรวม จิตสำนึกรักท้องถิ่น มีความพอเพียง ความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน กตัญญู
สุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักกาลเทศะ ใจกว้าง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
 
2. ด้านความรู้
    มีความรอบรู้อย่างกว้างขวางในศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานของชีวิต และวิชาชีพ สามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้
 
3. ด้านทักษะทางปัญญา
    เป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง สามารถคิด วิเคราะห์ แก้ไขปัญหาและตัดสินใจอย่างมี
หลักการและเหตุผล มีวิสัยทัศน์ ความคิดสร้างสรรค์ นำความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน แก้ไขปัญหา
และปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม
 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
    มีทักษะการทำงานเป็นทีม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กรได้ ตระหนักถึงสิทธิของตนเอง
และผู้อื่น และยอมรับในความแตกต่างหลากหลายของมนุษย์ ตระหนักในคุณค่าของศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี
วรรณกรรม ทั งของไทยและของประชาคมนานาชาติ มีความสนใจด้านกีฬา และนันทนาการ
 
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
    ใช้ภาษาในการติดต่อสื่อความหมายได้ดี ทั งการฟัง พูด อ่าน เขียน วิเคราะห์เชิงตัวเลขได้ ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการสื่อสาร ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์และคัดเลือกข้อมูลจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม  
 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ : 25/4/2560   โดย นายอนุชิต สิงห์คำ   อ่านแล้ว : 5298 
 Tags:
-

ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
แผนที่ตั้ง
คณะผู้บริหาร
ค่านิยม
โครงสร้างการบริหารงานตามสายบังคับบัญชา สำนักงานเลขานุการ คณะบริหารศาสตร์
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ภูมิทัศน์
สิ่งสนับสนุนการเรียน
การแบ่งส่วนงานภายใน
วิสัยทัศน์ (VISION) “คณะชั้นนำด้านบริหารธุรกิจในระดับประเทศ ที่มุ่งสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจเพื่อสังคม”
แนะนำคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805