Placeholder image

เรื่อง
ทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 67 และ 68
การประกวดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ประจำปี 2567
ประชาสัมพันธ์การจัดนิทรรศการศึกษาต่อประเทศเกาหลี ประจำปี 2567
ขอเชิญร่วมอบรม Air Cargo Procedures and Security (IATA: International Air Transportation Association)
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการปฏิบัติงานด้านบริหารการเงินการคลังภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ”
ประกาศรับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2567
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการจำนวน 53 รายการ
เกณฑ์ EdPEx ฉบับปี 2567-2570
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันแผนธุรกิจภาคภาษาอังกฤษ Bangkok Business Challenge 2024
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับคำขอรับความร่วมมืออาสาสมัครเกาหลี 2567
ประชาสัมพันธ์การแข่งขัน All Roads Lead to MADI กำหนดสมัครภายใน 29 กุมภาพันธ์ 2567
เปิดรับสมัครทุนการศึกษา DUO-Belgium/Wallonia-Brussels Fellowship Programme ประจำปี 2024 สำหรับอาจารย์และนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2567 รับสมัครภายใน 23 กุมภาพันธ์ 2567
ประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาการประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรของประเทศสมาชิกลุ่มน้ำโขง พ.ศ. 2567
ประชาสัมพันธ์การประกาศรับสมัครหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงเพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขง ณ สปป.ลาว
ประชาสัมพันธ์งาน TEKNOFEST ประจำปี 2567
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาภายใต้โครงการ The Canada-ASEAN Scholarships and Educational Exchanges for Development (SEED) สำหรับปีการศึกษา 2567-2568
เรื่องน่ารู้ กับสิทธิ์การรักษาพยาบาล
ประชาสัมพันธ์การเสนอโครงการความร่วมมือด้านการศึกษาภายใต้กรอบ APEC HRDWG และ EDNET เพื่อขอรับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากเอเปค ประจำปี 2567
12345678910...

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805