Placeholder image

งานการเงินและบัญชี


แบบฟอร์ม

ข้อมูลอับโหลดล่าสุด
เรื่อง / วันที่

บันทึกข้อความคณะบริหารศาสตร์2567

เมื่อ : 13/3/2567 หมวดหมู่ : แบบฟอร์ม โดย : นาฎลดา ลลิตากุลชัย

แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการot

เมื่อ : 13/3/2567 หมวดหมู่ : แบบฟอร์ม โดย : นาฎลดา ลลิตากุลชัย

แบบฟอร์มหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการot

เมื่อ : 13/3/2567 หมวดหมู่ : แบบฟอร์ม โดย : นาฎลดา ลลิตากุลชัย

แบบฟอร์มขออนุมัติค่าตอบแทนนอกเวลาราชการot

เมื่อ : 13/3/2567 หมวดหมู่ : แบบฟอร์ม โดย : นาฎลดา ลลิตากุลชัย

แบบฟอร์มลงเวลานักศึกษาช่วยงาน

เมื่อ : 13/3/2567 หมวดหมู่ : แบบฟอร์ม โดย : นาฎลดา ลลิตากุลชัย

แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงินฉบับปรับปรุง

เมื่อ : 13/3/2567 หมวดหมู่ : แบบฟอร์ม โดย : นาฎลดา ลลิตากุลชัย

แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากรฉบับปรับปรุง

เมื่อ : 13/3/2567 หมวดหมู่ : แบบฟอร์ม โดย : นาฎลดา ลลิตากุลชัย

กระบวนการทำงาน เรื่อง ขั้นตอนการนำส่งเงินสนับสนุนให้แก่ส่วนราชการ

เมื่อ : 29/3/2566 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : พิชญา ศรีสุขา

ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการใช้บริการห้องเรียน ห้องประชุมและห้องคอมพิวเตอร์ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เมื่อ : 23/3/2565 หมวดหมู่ : คู่มือการปฏิบัติงาน/การวางแผนพัฒนางาน(เชิงคุณภาพ) โดย : พิชญา ศรีสุขา

แผนผังกระบวนการทำงาน เรื่อง การติดตามหนี้เกินกำหนด

เมื่อ : 4/3/2565 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : นาฎลดา ลลิตากุลชัย

1234567

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805