Placeholder image

งานการเงินและบัญชี


คู่มือการปฏิบัติงาน/การวางแผนพัฒนางาน(เชิงคุณภาพ)

ข้อมูลอับโหลดล่าสุด
เรื่อง / วันที่

ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการใช้บริการห้องเรียน ห้องประชุมและห้องคอมพิวเตอร์ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เมื่อ : 23/3/2565 หมวดหมู่ : คู่มือการปฏิบัติงาน/การวางแผนพัฒนางาน(เชิงคุณภาพ) โดย : พิชญา ศรีสุขา

แผนผังกระบวนการทำงาน เรื่อง การติดตามหนี้เกินกำหนด

เมื่อ : 4/3/2565 หมวดหมู่ : คู่มือการปฏิบัติงาน/การวางแผนพัฒนางาน(เชิงคุณภาพ) โดย : นาฎลดา ลลิตากุลชัย

แผนผังกระบวนการทำงาน เรื่อง กระทบยอดค่าใช้จ่ายประจำเดือนกับกองคลัง กรณี ตั้งเอกสารค่าใช้จ่ายเป็นค้างรับ

เมื่อ : 19/10/2564 หมวดหมู่ : คู่มือการปฏิบัติงาน/การวางแผนพัฒนางาน(เชิงคุณภาพ) โดย : นาฎลดา ลลิตากุลชัย

กระบวนการทำงาน เรื่องการบันทึกบัญชีกรณียืมเงินทดรองจ่ายราชการในนามผู้บริหาร (เงินทดรองจ่ายประเภท ข) คณะบริหารศาสตร์

เมื่อ : 19/10/2564 หมวดหมู่ : คู่มือการปฏิบัติงาน/การวางแผนพัฒนางาน(เชิงคุณภาพ) โดย : นางเบญจมาศ นามมณี

คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการขออนุมัติและเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ

เมื่อ : 25/8/2563 หมวดหมู่ : คู่มือการปฏิบัติงาน/การวางแผนพัฒนางาน(เชิงคุณภาพ) โดย : นาฎลดา ลลิตากุลชัย

กระบวนงานการบันทึกบัญชี (กรณียืมเงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ โครงการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม) คณะบริหารศาสตร์

เมื่อ : 4/8/2563 หมวดหมู่ : คู่มือการปฏิบัติงาน/การวางแผนพัฒนางาน(เชิงคุณภาพ) โดย : นางเบญจมาศ นามมณี

ขั้นตอนการทำใบเสร็จรับเงินและนำส่งเงินของคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี(กรณีรับเงินสด)

เมื่อ : 20/3/2563 หมวดหมู่ : คู่มือการปฏิบัติงาน/การวางแผนพัฒนางาน(เชิงคุณภาพ) โดย : นายอนุชิต สิงห์คำ

คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการขออนุมัติและเบิกจ่ายเดินทางไปราชการต่างประเทศ

เมื่อ : 27/2/2563 หมวดหมู่ : คู่มือการปฏิบัติงาน/การวางแผนพัฒนางาน(เชิงคุณภาพ) โดย : นาฎลดา ลลิตากุลชัย

ขั้นตอนการทำงาน เรื่อง การขออนุมัติเบิกจ่ายเงินบริจาคทุนการศึกษา

เมื่อ : 24/1/2563 หมวดหมู่ : คู่มือการปฏิบัติงาน/การวางแผนพัฒนางาน(เชิงคุณภาพ) โดย : นาฎลดา ลลิตากุลชัย

ขั้นตอนการทำงาน Flow Chart งานบัญชี (กรณีรับเงินสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก)

เมื่อ : 21/1/2563 หมวดหมู่ : คู่มือการปฏิบัติงาน/การวางแผนพัฒนางาน(เชิงคุณภาพ) โดย : นางเบญจมาศ นามมณี

12

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805