Placeholder image

งานการเงินและบัญชี


หนังสือเวียน

ข้อมูลอับโหลดล่าสุด
เรื่อง / วันที่

ขอซักซ้อมความเข้าใจเรื่องขอแจ้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายด้านการเงินและพัสดุ (ครั้งที่ 2)

เมื่อ : 13/3/2567 หมวดหมู่ : หนังสือเวียน โดย : นางเบญจมาศ นามมณี

ขอซักซ้อมความเข้าใจเรื่องขอแจ้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมเงินทดรองจ่ายราชการ ตามระเบียบการ เบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 (ครั้งที่ 2)

เมื่อ : 13/3/2567 หมวดหมู่ : หนังสือเวียน โดย : นางเบญจมาศ นามมณี

แจ้งเวียนแนวปฏิบัติสิทธิการเบิกจ่ายค่าที่พักในการเดินทางไปราชการในจังหวัดที่มีค่าครองชีพสูง(ยกเว้นกรณีงบพัฒนาบุคลากร)

เมื่อ : 13/3/2567 หมวดหมู่ : หนังสือเวียน โดย : นางเบญจมาศ นามมณี

แจ้งแนวปฏิบัติสิทธิการการเบิกจ่ายค่าพาหนะโดยสารเครื่องบิน

เมื่อ : 13/3/2567 หมวดหมู่ : หนังสือเวียน โดย : นางเบญจมาศ นามมณี

หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินยืมเงินรายได้คณะบริหารศาสตร์

เมื่อ : 13/3/2567 หมวดหมู่ : หนังสือเวียน โดย : นางเบญจมาศ นามมณี

แนวทางการเบิกจ่ายด้านการเงินและพัสดุ คณะบริหารศาสตร์ ครั้งที่ 2

เมื่อ : 13/3/2567 หมวดหมู่ : หนังสือเวียน โดย : นางเบญจมาศ นามมณี

แนวทางการเบิกจ่ายด้านการเงินและพัสดุ คณะบริหารศาสตร์ ครั้งที่ 1

เมื่อ : 13/3/2567 หมวดหมู่ : หนังสือเวียน โดย : นางเบญจมาศ นามมณี

แจ้งเวียนอัตราแนวทางค่าใช้จ่ายโครงการเงินรายได้2559

เมื่อ : 13/3/2567 หมวดหมู่ : หนังสือเวียน โดย : นางเบญจมาศ นามมณี


คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805