Placeholder image

งานพัฒนักศึกษา


ทุนการศึกษา

ข้อมูลอับโหลดล่าสุด
เรื่อง / วันที่

เปิดรับสมัครนักศึกษาทุนการศึกษาบริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 4 ทุน ทุนละ 20,000 บาท

เมื่อ : 1/7/2567 หมวดหมู่ : ทุนการศึกษา โดย : กันยารัตน์ จันทร์ตรี

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาพี่ช่วยค่าเทอมน้อง ประจำปีการศึกษา 2567 โดย โครงการจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่า คณะบริหารศาสตร์

เมื่อ : 24/5/2567 หมวดหมู่ : ทุนการศึกษา โดย : กันยารัตน์ จันทร์ตรี

ประกาศรับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2567

เมื่อ : 16/5/2567 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : กันยารัตน์ จันทร์ตรี

เรื่องน่ารู้ กับสิทธิ์การรักษาพยาบาล

เมื่อ : 2/2/2567 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : สันติ เจริญบุญญา

บริษัทเอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด(มหาชน)รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

เมื่อ : 21/12/2566 หมวดหมู่ : ทุนการศึกษา โดย : กันยารัตน์ จันทร์ตรี

งานพัฒนานักศึกษาขอแจ้งช่องทางการโอนเงินเพื่อกิจกรรมสาขาและสโมสรนักศึกษา

เมื่อ : 18/9/2566 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : กันยารัตน์ จันทร์ตรี

คู่มือบริการประชาชน กระบวนการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ในการดำเนินโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา

เมื่อ : 14/3/2566 หมวดหมู่ : คู่มือการปฏิบัติงาน/การวางแผนพัฒนางาน(เชิงคุณภาพ) โดย : สันติ เจริญบุญญา

สิทธิประโยชน์สำหรับนักศึกษา

เมื่อ : 29/11/2566 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : นายอนุชิต สิงห์คำ

แบบสอบถามความคิดเห็นของ ผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 สำหรับเสนอต่อนายจ้าง/ผู้บังคับบัญชา

เมื่อ : 25/11/2565 หมวดหมู่ : แบบฟอร์ม โดย : กันยารัตน์ จันทร์ตรี

การดำเนินงานความร่วมมือทางวิชาการ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อ : 1/10/2565 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : กันยารัตน์ จันทร์ตรี

12345678910...

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805