Placeholder image

งานกิจการนักศึกษา


คู่มือการปฏิบัติงาน/การวางแผนพัฒนางาน(เชิงคุณภาพ)

ข้อมูลอับโหลดล่าสุด
เรื่อง / วันที่

คู่มือบริการประชาชน กระบวนการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ในการดำเนินโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา

เมื่อ : 14/3/2566 หมวดหมู่ : คู่มือการปฏิบัติงาน/การวางแผนพัฒนางาน(เชิงคุณภาพ) โดย : สันติ เจริญบุญญา

คู่มือบริการประชาชน เรื่อง การขออนุมัติดำเนินโครงการเพื่อพัฒนานักศึกษา คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เมื่อ : 18/2/2565 หมวดหมู่ : คู่มือการปฏิบัติงาน/การวางแผนพัฒนางาน(เชิงคุณภาพ) โดย : สันติ เจริญบุญญา

คู่มือประชาชน เรื่อง การให้บริการนักศึกษาฝึกงาน คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19

เมื่อ : 2/2/2564 หมวดหมู่ : คู่มือการปฏิบัติงาน/การวางแผนพัฒนางาน(เชิงคุณภาพ) โดย : สันติ เจริญบุญญา

คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องการส่งนักศึกษาฝึกงาน (แบบฟอร์มงานบุคคล)

เมื่อ : 3/2/2562 หมวดหมู่ : คู่มือการปฏิบัติงาน/การวางแผนพัฒนางาน(เชิงคุณภาพ) โดย : สันติ เจริญบุญญา

คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องการส่งนักศึกษาฝึกงาน

เมื่อ : 2/9/2561 หมวดหมู่ : คู่มือการปฏิบัติงาน/การวางแผนพัฒนางาน(เชิงคุณภาพ) โดย : สันติ เจริญบุญญา

คู่มือ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ)และกองทุนกู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต(กรอ.) ประจำปีการศึกษา 2560(คู่มือสำหรับนักศึกษาปี1และผู้กู้รายใหม่ทุกชั้นปี)

เมื่อ : 1/8/2560 หมวดหมู่ : คู่มือการปฏิบัติงาน/การวางแผนพัฒนางาน(เชิงคุณภาพ) โดย : กันยารัตน์ จันทร์ตรี

คู่มือ กยศ ปี 2559

เมื่อ : 7/9/2559 หมวดหมู่ : คู่มือการปฏิบัติงาน/การวางแผนพัฒนางาน(เชิงคุณภาพ) โดย : กันยารัตน์ จันทร์ตรี

ขั้นตอนการดำเนินงานบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MOU (ฉบับภาษาไทย)

เมื่อ : 7/9/2559 หมวดหมู่ : คู่มือการปฏิบัติงาน/การวางแผนพัฒนางาน(เชิงคุณภาพ) โดย : กันยารัตน์ จันทร์ตรี

เรื่อง น่ารู้กับสิทธิการรักษาพยาบาล

เมื่อ : 7/9/2559 หมวดหมู่ : คู่มือการปฏิบัติงาน/การวางแผนพัฒนางาน(เชิงคุณภาพ) โดย : สันติ เจริญบุญญา

ขั้นตอนการดำเนินงานทุนการศึกษา(ระดับมหาวิทยาลัย)

เมื่อ : 7/9/2559 หมวดหมู่ : คู่มือการปฏิบัติงาน/การวางแผนพัฒนางาน(เชิงคุณภาพ) โดย : กันยารัตน์ จันทร์ตรี

12

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805