Placeholder image

เรื่อง :คู่มือ กยศ ปี 2559


 

คู่มือ กยศ ปี 2559  
 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ : 7/9/2559   โดย กันยารัตน์ จันทร์ตรี   อ่านแล้ว : 6281ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 72924203คู่มือ กยศ. 59.docxTags:
-

ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
คู่มือบริการประชาชน กระบวนการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ในการดำเนินโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
คู่มือบริการประชาชน เรื่อง การขออนุมัติดำเนินโครงการเพื่อพัฒนานักศึกษา คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คู่มือประชาชน เรื่อง การให้บริการนักศึกษาฝึกงาน คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องการส่งนักศึกษาฝึกงาน (แบบฟอร์มงานบุคคล)
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องการส่งนักศึกษาฝึกงาน
คู่มือ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ)และกองทุนกู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต(กรอ.) ประจำปีการศึกษา 2560(คู่มือสำหรับนักศึกษาปี1และผู้กู้รายใหม่ทุกชั้นปี)
คู่มือ กยศ ปี 2559
ขั้นตอนการดำเนินงานบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MOU (ฉบับภาษาไทย)
เรื่อง น่ารู้กับสิทธิการรักษาพยาบาล
ขั้นตอนการดำเนินงานทุนการศึกษา(ระดับมหาวิทยาลัย)
12

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805