Placeholder image

เรื่อง
การพัฒนางานเชิงคุณภาพ หัวข้อ ขั้นตอนการขออนุมัติลงทะเบียนรายวิชาอื่นควบคู่วิชาฝึกงาน
คู่มือบริการประชาชน การย้ายโอนนักศึกษา
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การแจ้งซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าภายในคณะบริหารศาสตร์_ชัยชนะ นวลพงษ์
คู่มือบริการประชาชน เรื่อง ถ่ายภาพมาแล้ว ตกแต่งภาพอย่างไรให้สวย ก่อนการเผยแพร่_วิศวะ ชินโคตร
พัฒนางานเชิงคุณภาพ_การตรวจเอกสารเบิกจ่ายพร้อมออกใบเสร็จใบสำคัญตัดหนี้เงินยืมราชการ (นาฏลดา ลลิตากุลชัย)
คู่มือบริการประชาชน กระบวนการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ในการดำเนินโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
คู่มือประชาชน เรื่อง “ถ่ายภาพมาแล้ว ตกแต่งภาพอย่างไรให้สวย ก่อนการเผยแพร่”
คู่มือประชาชน เรื่อง “ถ่ายภาพมาแล้ว ตกแต่งภาพอย่างไรให้สวย ก่อนการเผยแพร่”
กระบวนการทำงาน เรื่องการบันทึกบัญชีกรณียืมเงินทดรองจ่ายราชการประเภท ขและกรณีไม่ยืมเงินทดรองจ่ายราชการประเภท ข ของคณะบริหารศาสตร์_เบญจมาศ นามมณี
คู่มือ เรื่อง การใช้งานระบบจัดโหลดภาระงาน _ชารินีย์ สวัสดิตระกูล
คู่มือการปฏิบัติงานการแจ้งซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าภายในคณะบริหารศาสตร์ (ฉบับแก้ไข)
เผยแพร่วิธีการใช้งานอุปกรณ์ในห้องประชุมค้นคว้ากลุ่มย่อย
ขั้นตอนการขอรับ Line Token และการเขียนโปรแกรม เพื่อใช้แจ้งเตือนสถานะเอกสาร ในระบบยื่นผ่านระบบฝึกงานออนไลน์
การปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
แผนผังกระบวนการทำงาน : "การวางแผนและกำกับติดตามการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2566-2567
:แผนผังกระบวนการทำงาน เรื่อง การเปิดหลักสูตรใหม่
แผนผังกระบวนการทำงาน เรื่อง การเทียบรายวิชา
ขั้นตอนการปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร
การตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนเรียนตามโครงสร้างหลักสูตร
แบบวางแผนพัฒนางาน_การวางแผนและกำกับติดตามการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2566-2567_กัญญ์ณัชพร ศรีสร้อย
1234567

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805