Placeholder image

งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย


งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย คณะบริหารศาสตร์

บริการของเรา

ข้อมูลอับโหลดล่าสุด
เรื่อง / วันที่

บริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

เมื่อ : 9/7/2567 หมวดหมู่ : บริการของเรา โดย : นายอนุชิต สิงห์คำ

บริการให้คำปรึกษาด้านฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์

เมื่อ : 9/7/2567 หมวดหมู่ : บริการของเรา โดย : นายอนุชิต สิงห์คำ

เตือนภัยมิจฉาชีพ หลอกเทรดทองคำ bitrueexes.com

เมื่อ : 6/1/2567 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : นายอนุชิต สิงห์คำ

ตัวอย่าง File สำหรับการทดสอบ

เมื่อ : 31/8/2566 หมวดหมู่ : โปรแกรม โดย : นายอนุชิต สิงห์คำ

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีด้านการผลิตบัณฑิต เรื่อง การพัฒนาสื่อการสอนให้น่าสนใจ

เมื่อ : 25/8/2566 หมวดหมู่ : ข่าวอบรม โดย : นายธนวัฒน์ อินทะวงค์

ไฟล์ตัวอย่างการอบรม Excel

เมื่อ : 24/4/2566 หมวดหมู่ : โปรแกรม โดย : นายอนุชิต สิงห์คำ

วิชา อ.ธรรมวิมล

เมื่อ : 4/2/2566 หมวดหมู่ : โปรแกรม โดย : นายอนุชิต สิงห์คำ

ขั้นตอนการขอรับ Line Token และการเขียนโปรแกรม เพื่อใช้แจ้งเตือนสถานะเอกสาร ในระบบยื่นผ่านระบบฝึกงานออนไลน์

เมื่อ : 30/1/2566 หมวดหมู่ : คู่มือการปฏิบัติงาน/การวางแผนพัฒนางาน(เชิงคุณภาพ) โดย : นายอนุชิต สิงห์คำ

คู่มือประชาชนเรื่อง การใช้งานและแก้ไขปัญหาปริ้นเตอร์สำนักงาน เบื้องต้น

เมื่อ : 15/9/2565 หมวดหมู่ : คู่มือการปฏิบัติงาน/การวางแผนพัฒนางาน(เชิงคุณภาพ) โดย : นายธนวัฒน์ อินทะวงค์

คู่มือประชาชน การใช้งานอินเตอร์เน็ต อย่างปลอดภัยได้เป็นประโยชน์แก่การใช้งานในอนาคต

เมื่อ : 28/2/2565 หมวดหมู่ : คู่มือการปฏิบัติงาน/การวางแผนพัฒนางาน(เชิงคุณภาพ) โดย : นายธนวัฒน์ อินทะวงค์

1234

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805