Placeholder image

งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย


โปรแกรม

ข้อมูลอับโหลดล่าสุด
เรื่อง / วันที่

ตัวอย่าง File สำหรับการทดสอบ

เมื่อ : 31/8/2566 หมวดหมู่ : โปรแกรม โดย : นายอนุชิต สิงห์คำ

ไฟล์ตัวอย่างการอบรม Excel

เมื่อ : 24/4/2566 หมวดหมู่ : โปรแกรม โดย : นายอนุชิต สิงห์คำ

วิชา อ.ธรรมวิมล

เมื่อ : 4/2/2566 หมวดหมู่ : โปรแกรม โดย : นายอนุชิต สิงห์คำ

ดาวน์โหลด th sarabunit๙ ฟอนต์ไทยสารบัญ 9 ฟรี

เมื่อ : 29/10/2561 หมวดหมู่ : โปรแกรม โดย : นายอนุชิต สิงห์คำ

โปรแกรมเปลี่ยนภาษา

เมื่อ : 3/10/2561 หมวดหมู่ : โปรแกรม โดย : นายอนุชิต สิงห์คำ

ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ออนไลน์

เมื่อ : 3/4/2560 หมวดหมู่ : โปรแกรม โดย : นายธนวัฒน์ อินทะวงค์

โปรแกรม Express อบรม

เมื่อ : 5/3/2560 หมวดหมู่ : โปรแกรม โดย : นายอนุชิต สิงห์คำ


คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805