Placeholder image

เรื่อง :โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีด้านการผลิตบัณฑิต เรื่อง การพัฒนาสื่อการสอนให้น่าสนใจ


 

ขอเรียนเชิญอาจารย์เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีด้านการผลิตบัณฑิต

เรื่อง การพัฒนาสื่อการสอนให้น่าสนใจ

ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 13.00-16.30 น. ห้อง U 3 ชั้น 1 โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://forms.gle/WXCTwaxw51DjkK9a6

ภายในวันที่ 4 กันยายน 2566

ขอเรียนเชิญอาจารย์เข้าร่วมโครงการอบรมการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐาน (Game-Based Learning)

ในวันพฤหัสบดีที่ 14กันยายน 2566 เวลา 13.00-16.30 น. ห้องประชุม UBS 1 ชั้น 3 คณะบริหารศาสตร์ (อาคารใหม่)

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://forms.gle/WfgYVjtCyBQYYbFA7 ภายในวันที่ 11 กันยายน 2566

   
 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ : 25/8/2566   โดย นายธนวัฒน์ อินทะวงค์   อ่านแล้ว : 282 
 Tags:
-


คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805