Placeholder image

เรื่อง :ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาพี่ช่วยค่าเทอมน้อง ประจำปีการศึกษา 2567 โดย โครงการจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่า คณะบริหารศาสตร์


 

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาพี่ช่วยค่าเทอมน้อง ประจำปีการศึกษา 2567 โดย โครงการจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่า คณะบริหารศาสตร์

ตามที่ คณะบริหารศาสตร์ ได้รับบริจาคเงินทุนการศึกษาจากศิษย์เก่า คณะบริหารศาสตร์   ซึ่งมีความประสงค์ ที่จะมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีความประพฤติดี และมีความขยันหมั่นเพียร ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ประเภททุนการศึกษารายปี จำนวน 5 ทุนๆละ 17,500 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้

(๑) เป็นนักศึกษาคณะบริหารศาสตร์ ปีการศึกษา 2567 และไม่อยู่ในระหว่างลาพักการศึกษาหรือรักษาสถานภาพ

(๒) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่ ๒.2๐ ขึ้นไป สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 สามารถแนบเอกสารแสดงผลการเรียน(ปพ.1) เพื่อสมัครขอรับทุนการศึกษาได้ 

(๓) เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีความประพฤติเรียบร้อย และไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยหรืออยู่ระหว่างดำเนินการสอบสวนทางวินัยนักศึกษา

(4) ไม่เป็นนักศึกษาที่ได้รับหรือมีสิทธิ์ที่จะได้ทุนการศึกษาอื่นใดในปีการศึกษา 2567 รวมกันตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป เว้นแต่การกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)  
 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ : 24/5/2567   โดย กันยารัตน์ จันทร์ตรี   อ่านแล้ว : 444ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 2417240991ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา(คณะบริหารศาสตร์).pdfTags:
-

ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาพี่ช่วยค่าเทอมน้อง ประจำปีการศึกษา 2567 โดย โครงการจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่า คณะบริหารศาสตร์
บริษัทเอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด(มหาชน)รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาคณะบริหารศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาบริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด(มหาชน)
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษามูลนิธินายประจักษ์และนางสาลี่ คนตรง ประจำปีการศึกษา 2564
กำหนดการดำเนินการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) และกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต(กรอ.) ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 สำหรับชั้นปีที่ 2-4 ประเภทรายเก่า
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษามหาวิทยาอุบลราชธานี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยฯ ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา พ.ศ. 2564
12345

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805