Placeholder image

เรื่อง :ประกาศรับสมัครทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ประจำปีการศึกษา 2564


 

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ประจำปีการศึกษา 2564

ทุนการศึกษาละ 40,000 บาท/ปี  ประเภททุนการศึกษาต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ศึกษาในระดับปริญญาตรี และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50

2. มีความประพฤติดี ขยันหมั่นเพีนร และตั้งใจที่จะศึกษาเล่าเรียนจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

3. ไม่ได้รับทุนการศึกษาจากหน่วยงานอื่น หรือองค์กรใด ยกเว้น กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

นักศึกษาที่สนใจ สามาถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 20 กันยายน 2564  ณ งานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ใันวันที่ 21 กันยายน 2564 ณ เพจ งานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ  คณะบริหารศาสตร์ (ตึกใหม่) 

ดาวน์โหลดใบสมัครด้านล่างนี้  
 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ : 29/7/2564   โดย กันยารัตน์ จันทร์ตรี   อ่านแล้ว : 2284ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 29162914877ใบสมัครทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง.pdfTags:
-

ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาพี่ช่วยค่าเทอมน้อง ประจำปีการศึกษา 2567 โดย โครงการจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่า คณะบริหารศาสตร์
บริษัทเอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด(มหาชน)รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาคณะบริหารศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาบริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด(มหาชน)
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษามูลนิธินายประจักษ์และนางสาลี่ คนตรง ประจำปีการศึกษา 2564
กำหนดการดำเนินการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) และกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต(กรอ.) ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 สำหรับชั้นปีที่ 2-4 ประเภทรายเก่า
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษามหาวิทยาอุบลราชธานี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยฯ ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา พ.ศ. 2564
12345

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805