Placeholder image

เรื่อง :กำหนดการดำเนินการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) และกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต(กรอ.) ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 สำหรับชั้นปีที่ 2-4 ประเภทรายเก่า


 

กำหนดการดำเนินการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)

และกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต(กรอ.)

ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 คณะบริหารศาสตร์

สำหรับรายเก่า ชั้นปีที่ 2-4

 

ขั้นตอนที่1 จัดทำแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม ประจำปีการศึกษา 1/2564

ให้นักศึกษาเข้าระบบ DSL หรือ กยศ. Connect เพื่อดำเนินการจัดทำแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม ประจำปีการศึกษา 1/2564 ดังนี้

1. ตรวจสอบข้อมูลในแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม ให้ถูกต้องที่สุด(หากทำการปริ๊นแล้วการกลับไปแก้ไข ต้องทำหลายขั้นตอน ทำให้การได้รับเงินช้าไปอีก)

2. ปริ๊นท์เอกสารแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม (สามารถปริ๊นท์ สีหรือขาวดำได้) จำนวน 2 ฉบับ

3. อัปโหลดเข้าระบบส่งเอกสารของ กยศ.ม.อุบลฯ https://forms.gle/UpMxdujrgc4NQZ1S9 โดยไฟล์เอกสารที่จะอัปโหลดเข้าระบบส่งเอกสารของ กยศ.ม.อุบลฯ ต้องเป็นไฟล์ PDF.เท่านั้น สแกนเป็นเอกสารสี เท่านั้น ซึ่งจะทำให้เห็นส่วนที่เขียน/เซ็นต์ด้วยปากกาน้ำเงิน)​ อัปโหลดได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 30 กรกฎาคม 2564

ขั้นตอนที่ 2 จัดส่งเอกสารฉบับจริงพร้อมเอกสารแนบ

          *กรณีส่งด้วยตนเอง

                   ให้ดำเนินการส่งเอกสารในกล่องส่งเอกสาร ที่ จุดส่งเอกสารคณะบริหารศาสตร์(ตึกใหม่) เท่านั้น พร้อมลงชื่อส่งเอกสาร โดยให้ดำเนินการดังนี้

 1. ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องที่สุดก่อนส่ง เพื่อไม่ต้องแก้ไข ซึ่งจะให้การได้รับเงินช้าออกไปอีก
 2. เตรียมเอกสาร ใส่ซองเอกสาร (ซองอะไรก็ได้) ห้ามพับและปิดซองเอกสารให้สนิท โดยต้องมีเอกสารดังนี้
  1. เอกสารแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม จำนวน 2 ฉบับ ที่กรอกข้อมูลและนักศึกษาลงนามพร้อมพยาน 2 คน เรียบร้อยแล้ว(ตัวอย่างจะแจ้งให้ทราบในเพจ งานพัฒนานักศึกษา              คณะบริหารศาสตร์ฯ)
  2. สำเนาบัตรประชาชนของตนเอง รับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย จำนวน 2 ฉบับ
  3. กรณีอายุยังไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ ต้องมี สำเนาบัตรประชาชน ผู้แทนโดยชอบธรรม รับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตรให้เรียบร้อย จำนวน 2 ฉบับ

ปิดซอง เขียน ชื่อ สกุล รหัสนักศึกษา หมายเลขโทรศัพท์มือถือ และนำส่งจุดรับเอกสาร ที่ จุดส่งเอกสาร    คณะบริหารศาสตร์(ตึกใหม่) เท่านั้น พร้อมลงชื่อส่งเอกสาร ตามกำหนด ดังนี้

วันที่ 2 สิงหาคม 2564 ให้ชั้นปีที่ 2 นำส่งเอกสาร

วันที่ 3 สิงหาคม 2564 ให้ชั้นปีที่ 3 นำส่งเอกสาร

วันที่ 4 สิงหาคม 2564 ให้ชั้นปีที่ 4 นำส่งเอกสาร

การดำเนินการ งานพัฒนานักศึกษา จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป และจะประกาศ รายชื่อผู้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว และนักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ ที่เพจงานพัฒนานักศึกษาคณะบริหารศาสตร์ฯ ทุกวัน เวลา 16.30 น.

 

 *กรณีส่งไปรษณีย์(สำหรับนักศึกษาฝึกงาน)

ให้ดำเนินการส่งเอกสาร มาที่  

งานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เลขที่ 85 ถนนสถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค

อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

34190

 โดยให้ดำเนินการดังนี้

 1. ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องที่สุดก่อนส่ง เพื่อไม่ต้องแก้ไข ซึ่งจะให้การได้รับเงินช้าออกไปอีก
 2. เตรียมเอกสาร ใส่ซองเอกสาร ห้ามพับ โดยต้องมีเอกสารดังนี้
  1. เอกสารแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ จำนวน 2 ฉบับ ที่กรอกข้อมูลและนักศึกษาลงนามพร้อมพยาน 2 คน เรียบร้อยแล้ว(ตัวอย่างจะแจ้งให้ทราบในเพจ งานพัฒนานักศึกษา              คณะบริหารศาสตร์ฯ)
  2. สำเนาบัตรประชาชน รับรองสำเนาให้เรียบร้อย จำนวน 2 ฉบับ
  3. กรณีอายุยังไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ ต้องมี สำเนาบัตรประชาชน ผู้แทนโดยชอบธรรม รับรองสำเนาโดยเจ้าของบัตรให้เรียบร้อย  จำนวน 2 ฉบับ

ให้ดำเนินการส่งเอกสารได้ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 6 สิงหาคม 2564 การดำเนินการ งานพัฒนานักศึกษา จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่      2 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป และจะประกาศ รายชื่อผู้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วในวันที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 16.30 น. ที่เพจงานพัฒนานักศึกษาคณะบริหารศาสตร์ฯ

   
 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ : 22/7/2564   โดย กันยารัตน์ จันทร์ตรี   อ่านแล้ว : 1135 
 Tags:
-

ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาพี่ช่วยค่าเทอมน้อง ประจำปีการศึกษา 2567 โดย โครงการจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่า คณะบริหารศาสตร์
บริษัทเอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด(มหาชน)รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาคณะบริหารศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาบริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด(มหาชน)
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษามูลนิธินายประจักษ์และนางสาลี่ คนตรง ประจำปีการศึกษา 2564
กำหนดการดำเนินการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) และกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต(กรอ.) ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 สำหรับชั้นปีที่ 2-4 ประเภทรายเก่า
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษามหาวิทยาอุบลราชธานี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยฯ ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา พ.ศ. 2564
12345

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805