Placeholder image

เรื่อง :ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาคณะบริหารศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565


 

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาคณะบริหารศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 1 ทุนๆละ 7,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เป็นนักศึกษาคณะบริหารศาสตร์ และไม่อยู่ในระหว่างการลาพักการศึกษา

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.50

3. มีความประพฤติเรียบร้อย และไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยหรืออยู่ระหว่างถูกดำเนินการสอบสวนทางวินัยนักศึกษา

4. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อการศึกษา รายได้ผู้ปกครองรวมกันไม่เกิน 240,000 บาท/ปี

5. ไม่เป็นนักศึกษาที่ได้รับหรือมีสิทธิ์ที่จะได้ทุนการศึกษาอื่นใดในปีการศึกษา 2565 รวมกันตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป เว้นแต่การกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

6. เป็นผู้มีจิตสำนึกดีต่อส่วนรวม มีความขยันหมั่นเพียร ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และ/หรือ ทำงานหารายได้เพื่อแบ่งเบาภาระของครอบครัว

นักศึกษาที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและส่งใบสมัครได้ที่ งานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารศาสตร์ ได้ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 13 กันยายน 2565  
 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ : 7/9/2565   โดย กันยารัตน์ จันทร์ตรี   อ่านแล้ว : 680ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 7104139736แบบฟอร์มขอรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 65.pdfTags:
-

ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
บริษัทเอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด(มหาชน)รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาคณะบริหารศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาบริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด(มหาชน)
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษามูลนิธินายประจักษ์และนางสาลี่ คนตรง ประจำปีการศึกษา 2564
กำหนดการดำเนินการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) และกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต(กรอ.) ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 สำหรับชั้นปีที่ 2-4 ประเภทรายเก่า
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษามหาวิทยาอุบลราชธานี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยฯ ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา พ.ศ. 2564
ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษาศาสตราจารย์นายแพทย์เกษียร-นางมยุรี ภังคานนท์ ครั้งที่2/2563
1234

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805