Placeholder image

เรื่อง :ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาบริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด(มหาชน)


 

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาบริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด(มหาชน)

จำนวน 2 ทุนๆละ 35,000บาท  

และเมื่อจบการศึกษาจะได้รับโอกาสเข้าสัมภาษณ์งานกับทางบริษัทฯและจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณ๊พิเศษ

ให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาดังนี้ 

1.สาขาการจัดการธุรกิจ     2. สาขาการเงินและการลงทุน

โดยมีคุณสมบัติผู้สมัครดังนี้ 

1.นักศึกษาคณะบริหารศาสตร์ สาขาการจัดการธุรกิจและสาขาการเงินและการลงทุน ชั้นปีที่ 3

2. เกรดเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป

3.ไม่เป็นผู้กำลังได้รับทุนการศึกษาอื่นๆ

4.ขาดแคลนทุนทรัพย์ คือ รายได้ครอบครัวรวมกันทั้งหมด ไม่เกิน 30,000 บาท/เดือน

5.มีความประพฤติเรียบร้อยและไม่เคยทำผิดกฎของมหาวิทยาลัย

นักศึกษาที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและสมัครได้ที่ งานพัฒนานักศึกษาคณะบริหารศาสตร์ ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 

หลักฐานการสมัคร

1.ใบสมัครทุนการศึกษา

2.รูปหน้าตรง(ไม่เกิน6เดือน) ขนาด1 - 2 นิ่ว จำนวน 1 รูป

3.สำเนาใบแสดงผลการเรียน จำนวน 1 ชุด รับรองสำเนาถูกต้อง

4.สำเนาบัตรนักศึกษา จำนวน 1 ชุด รับรองสำเนาถูกต้อง

5.สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด รับรองสำเนาถูกต้อง

6.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด รับรองสำเนาถูกต้อง

7.สำเนาเอกสารอื่นๆ เช่น ใบรับรองการฝึกงาน /ประกาศนียบัตร/คะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ/เอกสารประกอบเกี่ยวกับการได้รับรางวัล แข่งขันต่างๆ  
 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ : 25/1/2565   โดย กันยารัตน์ จันทร์ตรี   อ่านแล้ว : 429ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 25114227731ใบสมัครทุนการศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.pdfTags:
-

ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาพี่ช่วยค่าเทอมน้อง ประจำปีการศึกษา 2567 โดย โครงการจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่า คณะบริหารศาสตร์
บริษัทเอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด(มหาชน)รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาคณะบริหารศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาบริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด(มหาชน)
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษามูลนิธินายประจักษ์และนางสาลี่ คนตรง ประจำปีการศึกษา 2564
กำหนดการดำเนินการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) และกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต(กรอ.) ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 สำหรับชั้นปีที่ 2-4 ประเภทรายเก่า
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษามหาวิทยาอุบลราชธานี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยฯ ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา พ.ศ. 2564
12345

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805