Placeholder image

เรื่อง :ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2564


 

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2564

ทุนการศึกษาละ 30,000/ปี  ประเภททุนการศึกษาต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.นักศึกษาที่มีความยากจน กล่าวคือ  มีระดับรายได้ในครอบครัว รวมกัน ไม่เกิน 3,000 บาท/เดือน มีความเป็นอยู่ยากลำบาก(ค่าครองชีพไม่สัมพันธ์กับรายจ่าย)

2.นักศึกษามึผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX)ไม่ต่ำกว่า 2.50

3.นักศึกษาที่เป็นผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ กรอ) หรือได้รับทุนการศึกษาอื่นใดสามารถสมัครขอรับทุนได้ หากยังไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย

นักศึกษาที่สนใจสามารถสมัครได้ ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 (ก่อน 12.00 น.)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และนัดหมายเวลาสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 16.00 น. หน้าเพจFacebook งานพัฒนานักศึกษาคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ณ คณะบริหารศาสตร์ (ตึกใหม่) เวลาการสัมภาษณ์จะนัดหมายพร้อมประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ : 13/7/2564   โดย กันยารัตน์ จันทร์ตรี   อ่านแล้ว : 938ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 13142252876ใบสมัครทุนเครือเจริญโภคภัณฑ์(พิเศษ).pdfTags:
-

ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาพี่ช่วยค่าเทอมน้อง ประจำปีการศึกษา 2567 โดย โครงการจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่า คณะบริหารศาสตร์
บริษัทเอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด(มหาชน)รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาคณะบริหารศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาบริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด(มหาชน)
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษามูลนิธินายประจักษ์และนางสาลี่ คนตรง ประจำปีการศึกษา 2564
กำหนดการดำเนินการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) และกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต(กรอ.) ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 สำหรับชั้นปีที่ 2-4 ประเภทรายเก่า
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษามหาวิทยาอุบลราชธานี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยฯ ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา พ.ศ. 2564
12345

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805