Placeholder image

เรื่อง :ขอแจ้งเวียนประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง การมีผลบังคับของบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรซาอุดอาระเบียว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตหนังสือเดินทางราชการ และหนังสือเดินทางพิเศษ


 

ขอแจ้งเวียนประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง การมีผลบังคับของบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรซาอุดอาระเบียว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตหนังสือเดินทางราชการ และหนังสือเดินทางพิเศษ  
 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ : 12/1/2567   โดย สุประวีณ์ วติวุฒิพงศ์   อ่านแล้ว : 129ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 1216932180ขอแจ้งเวียนประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง การมีผลบังคับของบันทึกความเข้าใจระหว่างไทย ซาอุฯ.pdfTags:
-

ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันแผนธุรกิจภาคภาษาอังกฤษ Bangkok Business Challenge 2024
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับคำขอรับความร่วมมืออาสาสมัครเกาหลี 2567
ประชาสัมพันธ์การแข่งขัน All Roads Lead to MADI กำหนดสมัครภายใน 29 กุมภาพันธ์ 2567
เปิดรับสมัครทุนการศึกษา DUO-Belgium/Wallonia-Brussels Fellowship Programme ประจำปี 2024 สำหรับอาจารย์และนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2567 รับสมัครภายใน 23 กุมภาพันธ์ 2567
ประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาการประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรของประเทศสมาชิกลุ่มน้ำโขง พ.ศ. 2567
ประชาสัมพันธ์การประกาศรับสมัครหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงเพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขง ณ สปป.ลาว
ประชาสัมพันธ์งาน TEKNOFEST ประจำปี 2567
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาภายใต้โครงการ The Canada-ASEAN Scholarships and Educational Exchanges for Development (SEED) สำหรับปีการศึกษา 2567-2568
123

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805