Placeholder image

งานวิจัย


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ข้อมูลอับโหลดล่าสุด
เรื่อง / วันที่

ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมทุนทางวัฒนธรรมฟื้นใจเมืองอีสาน: จากงานวิจัยสู่กาพัฒนาพื้นที่"

เมื่อ : 23/11/2566 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : อลิสา เลขะวัฒนะ

คู่มือบริการประชาชน-การสนับสนุนทุนวิจัยจากเงินรายได้คณะบริหารศาสตร์

เมื่อ : 28/2/2566 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : อลิสา เลขะวัฒนะ

แผนผังกระบวนการทำงาน เรื่อง การพัฒนาแหล่งรวบรวม คลังข้อมูลบทความตีพิมพ์เผยแพร่ของบุคลากรคณะบริหารศาสตร์

เมื่อ : 30/3/2565 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : อลิสา เลขะวัฒนะ

เผยแพร่คู่มือบริการประชาชน เรื่อง กระบวนการ การรับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก

เมื่อ : 31/8/2564 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : อลิสา เลขะวัฒนะ

เผยแพร่คู่มือบริการประชาชน เรื่อง การรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินรายได้คณะบริหารศาสตร์

เมื่อ : 1/9/2563 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : อลิสา เลขะวัฒนะ

ขอแจ้งเวียนขั้นตอนการขอรับค่าตอบแทนการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลที่ได้รับการยอมรับ

เมื่อ : 26/3/2563 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : อลิสา เลขะวัฒนะ

รับสมัครผู้ช่วยนักวิจัย โครงการวิจัย NRDCC ศูนย์เก็บข้อมูลวิจัยแห่งชาติด้านเศรษฐกิจและสังคมในประเทศไทยและเวียดนาม (TVSEP)

เมื่อ : 25/11/2562 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : อลิสา เลขะวัฒนะ

ขั้นตอนการส่งผลงานวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารบริหารศาสตร์

เมื่อ : 28/9/2562 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : อลิสา เลขะวัฒนะ

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม

เมื่อ : 7/4/2562 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : อลิสา เลขะวัฒนะ

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม "ไหว้พระ นำฮอย มูนมัง พุทธศิลป์ พื้นถิ่นอีสาน"

เมื่อ : 15/1/2562 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : อลิสา เลขะวัฒนะ

123

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805