Placeholder image

เรื่อง :คู่มือบริการประชาชน-การสนับสนุนทุนวิจัยจากเงินรายได้คณะบริหารศาสตร์


 

คู่มือบริการประชาชน-การสนับสนุนทุนวิจัยจากเงินรายได้คณะบริหารศาสตร์  
 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ : 28/2/2566   โดย อลิสา เลขะวัฒนะ   อ่านแล้ว : 78ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 28234227648คู่มือปฏิบัติงาน-อลิสา-1-2566-การสนับสนุนทุนวิจัยเงินรายได้คณะ-1.pdfTags:
-

ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมทุนทางวัฒนธรรมฟื้นใจเมืองอีสาน: จากงานวิจัยสู่กาพัฒนาพื้นที่"
คู่มือบริการประชาชน-การสนับสนุนทุนวิจัยจากเงินรายได้คณะบริหารศาสตร์
แผนผังกระบวนการทำงาน เรื่อง การพัฒนาแหล่งรวบรวม คลังข้อมูลบทความตีพิมพ์เผยแพร่ของบุคลากรคณะบริหารศาสตร์
เผยแพร่คู่มือบริการประชาชน เรื่อง กระบวนการ การรับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก
เผยแพร่คู่มือบริการประชาชน เรื่อง การรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินรายได้คณะบริหารศาสตร์
ขอแจ้งเวียนขั้นตอนการขอรับค่าตอบแทนการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลที่ได้รับการยอมรับ
รับสมัครผู้ช่วยนักวิจัย โครงการวิจัย NRDCC ศูนย์เก็บข้อมูลวิจัยแห่งชาติด้านเศรษฐกิจและสังคมในประเทศไทยและเวียดนาม (TVSEP)
ขั้นตอนการส่งผลงานวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารบริหารศาสตร์
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม "ไหว้พระ นำฮอย มูนมัง พุทธศิลป์ พื้นถิ่นอีสาน"
123

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805