Placeholder image

เรื่อง :ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมทุนทางวัฒนธรรมฟื้นใจเมืองอีสาน: จากงานวิจัยสู่กาพัฒนาพื้นที่"


 

    สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ  ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมทุนทางวัฒนธรรมฟื้นใจเมืองอีสาน: จากงานวิจัยสู่กาพัฒนาพื้นที่"  ในระหว่างวันที่  10-12  มีนาคม  2566  ณ บริเวณถนนคนเดินเลียบแม่น้ำมูล อ.เมือง จ.อุบลราชธานี   
 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ : 23/11/2566   โดย อลิสา เลขะวัฒนะ   อ่านแล้ว : 116ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 23155934714219-311066-งานสัมมนาวิชาการสัญจรธนาคารแห่งประเทศไทย.pdfTags:
-

ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมทุนทางวัฒนธรรมฟื้นใจเมืองอีสาน: จากงานวิจัยสู่กาพัฒนาพื้นที่"
คู่มือบริการประชาชน-การสนับสนุนทุนวิจัยจากเงินรายได้คณะบริหารศาสตร์
แผนผังกระบวนการทำงาน เรื่อง การพัฒนาแหล่งรวบรวม คลังข้อมูลบทความตีพิมพ์เผยแพร่ของบุคลากรคณะบริหารศาสตร์
เผยแพร่คู่มือบริการประชาชน เรื่อง กระบวนการ การรับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก
เผยแพร่คู่มือบริการประชาชน เรื่อง การรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินรายได้คณะบริหารศาสตร์
ขอแจ้งเวียนขั้นตอนการขอรับค่าตอบแทนการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลที่ได้รับการยอมรับ
รับสมัครผู้ช่วยนักวิจัย โครงการวิจัย NRDCC ศูนย์เก็บข้อมูลวิจัยแห่งชาติด้านเศรษฐกิจและสังคมในประเทศไทยและเวียดนาม (TVSEP)
ขั้นตอนการส่งผลงานวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารบริหารศาสตร์
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม "ไหว้พระ นำฮอย มูนมัง พุทธศิลป์ พื้นถิ่นอีสาน"
123

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805