Placeholder image

เรื่อง :ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย Franco-Thai Young Talent Research Fellowship Program


 

สถานเอกอัคราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย เปิดรับสมัครทุนวิจัย Franco-Thai Young Talent Research Fellowship Program  เพื่อสนับสนุนให้นักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post doctorate) ที่เป็นอาจารย์หรือนักวิจัยในสถาบันหรือหน่วยงาน ได้มีโอกาสไปทำวิจัยเป็นระยะเวลา 2-6 เดือน ณ สถาบันวิจัยในประเทศฝรั่งเศส  หมดเขตรับสมัคร ภายในวันที่  31  ตุลาคม  2566  รายละเอียด  
 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ : 4/9/2566   โดย อลิสา เลขะวัฒนะ   อ่านแล้ว : 254ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 41614341671280-310866-ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย France-Thai Young Talent.pdfTags:
-

ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยและสร้างนวัตกรรม เงินรายได้มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย Franco-Thai Young Talent Research Fellowship Program
ขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการพัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานสำหรับชุมชนและเกษตรมือใหม่
ประชาสัมพันธ์ทุนชุดโครงการวิจัยสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมฯ และทุนนักวิจัยหน้าใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประชาสัมพันธ์การยื่นข้อเสนอโครงการเคลื่อนย้ายบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยในภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ขยายเวลารับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วม ภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศศ ประจำปี 2565-2566
การเสนอของบประมาณวิจัยและนวัตกรรม ในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564
รับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากเงินรายได้คณะบริหารศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สวก.รับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1234

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805