Placeholder image

เรื่อง :ประชาสัมพันธ์ทุนชุดโครงการวิจัยสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมฯ และทุนนักวิจัยหน้าใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


 

สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ  ประชาสัมพันธ์ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขให้ทุนชุดโครงการวิจัยสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และทุนนักวิจัยหน้าใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ดังนี้
        1.  ทุนชุดโครงการวิจัยสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม  ทุนละไม่เกิน  200,000  บาท (สองแสนบาท)
        2.  ทุนนักวิจัยหน้าใหม่  ทุนละไม่เกิน  60,000  บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)

หมดเขตส่งข้อเสนอโครงการ ภายในวันที่  11  กุมภาพันธ์ 2565  
 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ : 4/2/2565   โดย อลิสา เลขะวัฒนะ   อ่านแล้ว : 4719ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 4154430589495-310165-ประกาศทุนสร้างนวัตกรรมและทุนนักวิจัยหน้าใหม่65.pdfTags:
-

ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยและสร้างนวัตกรรม เงินรายได้มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย Franco-Thai Young Talent Research Fellowship Program
ขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการพัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานสำหรับชุมชนและเกษตรมือใหม่
ประชาสัมพันธ์ทุนชุดโครงการวิจัยสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมฯ และทุนนักวิจัยหน้าใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประชาสัมพันธ์การยื่นข้อเสนอโครงการเคลื่อนย้ายบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยในภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ขยายเวลารับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วม ภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศศ ประจำปี 2565-2566
การเสนอของบประมาณวิจัยและนวัตกรรม ในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564
รับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากเงินรายได้คณะบริหารศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สวก.รับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1234

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805