Placeholder image

เรื่อง :สวก.รับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


 

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)  ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน  7  ครัสเตอร์  คิอ
1. ข้าว
2. ปาล์มน้ำมัน
3. อาหารเพิ่มคุณค่าและความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค และการค้า
4. สมุนไพรไทย
5. พืชสวน/ พีชไร่ (เช่น ข้าวโพด ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ)
6. สัตว์เศรษฐกิจ และ 
7. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการ ภายในวันที่  30  มิถุนายน  2562  รายละเอียด  
 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ : 17/6/2562   โดย อลิสา เลขะวัฒนะ   อ่านแล้ว : 1444ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 1719405611รับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัย สวก. 2563.pdfTags:
-

ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยและสร้างนวัตกรรม เงินรายได้มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย Franco-Thai Young Talent Research Fellowship Program
ขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการพัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานสำหรับชุมชนและเกษตรมือใหม่
ประชาสัมพันธ์ทุนชุดโครงการวิจัยสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมฯ และทุนนักวิจัยหน้าใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประชาสัมพันธ์การยื่นข้อเสนอโครงการเคลื่อนย้ายบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยในภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ขยายเวลารับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วม ภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศศ ประจำปี 2565-2566
การเสนอของบประมาณวิจัยและนวัตกรรม ในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564
รับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากเงินรายได้คณะบริหารศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สวก.รับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1234

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805