Placeholder image

เรื่อง :ขยายเวลารับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


 

       สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ  ประชาสัมพันธ์การขยายเวลารับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เป็นโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๗) เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางานด้านใดด้านหนึ่ง ดังต่อไปนี้

                      1.  การวิเคราะห์ระบบช่วยเหลือและสนับสนุนนักศึกษาและบุคลากร ภายใต้ภาวะ ฉุกเฉิน เช่น ภาวการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) อุทกภัย วาตภัย เป็นต้น

                      2.  กลไกให้ศิษย์เก่ามีบทบาทในการได้งานของนักศึกษา

                      3.  กลไกและรูปแบบหลักสูตรการบริการวิชาการเพื่อสร้างรายได้

                      4.  การนำทรัพยากรของมหาวิทยาลัยเพื่อหารายได้ อาทิ การบริหารจัดการ U Place เป็นต้น

                      5.  แนวทางการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในมิติต่าง ๆ อาทิ
                             5.1  การจัดการอาคารและภูมิทัศน์ เพื่อส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ
                             5.2  การลดมลพิษภายในมหาวิทยาลัย
                             5.3  การจัดการการจราจร ความปลอดภัย ภายในและบริเวณใกล้เคียง มหาวิทยาลัย
                             5.4  สนับสนุนการใช้ทรัพยากรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การประหยัด พลังงาน และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน

                      6.  ประเด็นอื่น ๆ ที่เป็นการพัฒนางานประจำ และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา มหาวิทยาลัย

                      มีระยะการดำเนินโครงการไม่เกิน 12 เดือน  ทุนละไม่เกิน  40,000  บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)  ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัยภายในวันที่  11  กุมภาพันธ์  2565    
 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ : 1/2/2565   โดย อลิสา เลขะวัฒนะ   อ่านแล้ว : 3449ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 1123120303ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี-สนับสนุนทุนวิจัย2565.pdfTags:
-

ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยและสร้างนวัตกรรม เงินรายได้มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย Franco-Thai Young Talent Research Fellowship Program
ขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการพัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานสำหรับชุมชนและเกษตรมือใหม่
ประชาสัมพันธ์ทุนชุดโครงการวิจัยสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมฯ และทุนนักวิจัยหน้าใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประชาสัมพันธ์การยื่นข้อเสนอโครงการเคลื่อนย้ายบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยในภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ขยายเวลารับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วม ภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศศ ประจำปี 2565-2566
การเสนอของบประมาณวิจัยและนวัตกรรม ในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564
รับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากเงินรายได้คณะบริหารศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สวก.รับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1234

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805