Placeholder image

เรื่อง :ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยและสร้างนวัตกรรม เงินรายได้มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


 

           สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยและสร้างนวัตกรรม เงินรายได้มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  ที่มีลักษณะโครงการเดี่ยว  จำนวน  6  ประเภททุน ดังนี้

1. ทุนวิจัยที่สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย วงเงินไม่เกินทุนละ 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)

2. ทุนสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย วงเงินไม่เกินทุนละ 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)

3. ทุนนักวิจัยหน้าใหม่ วงเงินไม่เกินทุนละ 100,000  บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

4. ทุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา วงเงินไม่เกินทุนละ 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

5. ทุนวิจัยสถาบัน วงเงินไม่เกินทุนละ 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)

6. ทุนการวิจัยเพื่อพัฒนาต้นแบบงานวิจัยและนวัตกรรมให้ได้มาตรฐานเพื่อการใช้ประโยชน์ วงเงินไม่เกินทุนละ 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)

 

          ** ผู้สนใจจัดทำข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์มที่กำหนด และส่ข้อเสนอโครงการผ่านระบบ DRMS ภายในวันที่  17  พฤศจิกายน 2566  เวลา  17.00 น.

ประกาศรับสมัครทุนวิจัย

   
 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ : 1/11/2566   โดย อลิสา เลขะวัฒนะ   อ่านแล้ว : 165ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 103614355ทุนวิจัยเงินรายได้ ม.2567.pdfTags:
-

ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยและสร้างนวัตกรรม เงินรายได้มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย Franco-Thai Young Talent Research Fellowship Program
ขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการพัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานสำหรับชุมชนและเกษตรมือใหม่
ประชาสัมพันธ์ทุนชุดโครงการวิจัยสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมฯ และทุนนักวิจัยหน้าใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประชาสัมพันธ์การยื่นข้อเสนอโครงการเคลื่อนย้ายบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยในภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ขยายเวลารับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วม ภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศศ ประจำปี 2565-2566
การเสนอของบประมาณวิจัยและนวัตกรรม ในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564
รับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากเงินรายได้คณะบริหารศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สวก.รับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1234

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805