Placeholder image

สืบค้นรายชื่อบุคลากร การบัญชี

ระบุชื่อ :  

อ.วิลาสินี แสงคำพระ

ตำแหน่ง : อาจารย์

สาขาวิชา : การบัญชี (ประธานหลักสูตร)

โทรศัพท์ : -

สถานที่ติดต่อ : ห้องพักอาจารย์ BUS 250

รายละเอียดเพิ่มเติม

รศ.ดร.รุ่งรัศมี บุญดาว

ตำแหน่ง : รองศาสตรจารย์

สาขาวิชา : การบัญชี

โทรศัพท์ : 0-4535-3826

สถานที่ติดต่อ : ห้องพักอาจารย์ BUS 264

รายละเอียดเพิ่มเติม

ดร.ปาณมน จันทบุตร

ตำแหน่ง : อาจารย์

สาขาวิชา : การบัญชี

โทรศัพท์ : 0-4535-3830

สถานที่ติดต่อ : ห้องพักอาจารย์ ms1

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผศ.ภัทราจิตร แสงสว่าง

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สาขาวิชา : การบัญชี

โทรศัพท์ : 0-4535-3863

สถานที่ติดต่อ : ห้องพักอาจารย์ BUS 271

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผศ.รินทร์ลภัส ชัยหิรัญกิตติ์

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สาขาวิชา : การบัญชี

โทรศัพท์ : 0-4535-3821

สถานที่ติดต่อ : ห้องพักอาจารย์ BUS 265

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผศ.ศิริรัตน์ เจนศิริศักดิ์

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สาขาวิชา : การบัญชี

โทรศัพท์ : 0-4535-3863

สถานที่ติดต่อ : ห้องพักอาจารย์ BUS 268

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผศ.นภาพร หงษ์ภักดี

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สาขาวิชา : การบัญชี

โทรศัพท์ : 0-4535-3827

สถานที่ติดต่อ : ห้องพักอาจารย์ BUS 269

รายละเอียดเพิ่มเติม

อ.วรรณนภา สุทธิประภา

ตำแหน่ง : อาจารย์

สาขาวิชา : การบัญชี

โทรศัพท์ : 0-4535-3815

สถานที่ติดต่อ : ห้องพักอาจารย์ BUS 252

รายละเอียดเพิ่มเติม

อ.มนัสดา ชัยสวนียากรณ์

ตำแหน่ง : อาจารย์

สาขาวิชา : การบัญชี

โทรศัพท์ : 045-353-806

สถานที่ติดต่อ : ห้องพักอาจารย์ BUS 249

รายละเอียดเพิ่มเติม

ดร.จันทร์เพ็ญ ธงไชย

ตำแหน่ง : อาจารย์

สาขาวิชา : การบัญชี

โทรศัพท์ : -

สถานที่ติดต่อ : -

รายละเอียดเพิ่มเติม

อ.มหัทธกร เปลี่ยนสมัย

ตำแหน่ง : อาจารย์

สาขาวิชา : การบัญชี

โทรศัพท์ : 045-353-810

สถานที่ติดต่อ : ห้องพักอาจารย์ BUS 261

รายละเอียดเพิ่มเติม

อ.จริยา อ่อนฤทธิ์ (ลาศึกษาต่อ)

ตำแหน่ง : อาจารย์

สาขาวิชา : การบัญชี

โทรศัพท์ : 0-4535-3830

สถานที่ติดต่อ : (ลาศึกษาต่อ)

รายละเอียดเพิ่มเติมคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805