Placeholder image

สืบค้นรายชื่อบุคลากร งานบริหารและทรัพยากรกายภาพ

ระบุชื่อ :  

กิตติยา สร้อยเพชร

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บุคคล

สาขาวิชา : งานบริหารและทรัพยากรกายภาพ

โทรศัพท์ : 0-4535-3834

สถานที่ติดต่อ : สำนักงานเลขานุการ คณะบริหารศาสตร์

รายละเอียดเพิ่มเติม

วีณา นรานันทน์

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สาขาวิชา : งานบริหารและทรัพยากรกายภาพ

โทรศัพท์ : 0-4535-3853

สถานที่ติดต่อ : สำนักงานเลขานุการคณะบริหารศาสตร์

รายละเอียดเพิ่มเติม

นายชัยชนะ นวลพงษ์

ตำแหน่ง : ช่างเทคนิค

สาขาวิชา : งานบริหารและทรัพยากรกายภาพ

โทรศัพท์ : 0-4535-3801

สถานที่ติดต่อ : ห้องงานอาคารสถานที่

รายละเอียดเพิ่มเติม

นายวิไลศักดิ์ ก้อนเรณู

ตำแหน่ง : คนงาน

สาขาวิชา : งานบริหารและทรัพยากรกายภาพ

โทรศัพท์ : 045353805

สถานที่ติดต่อ : สำนักงานเลชานุการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

นายพลศักดิ์ พงวรรณ์

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สาขาวิชา : งานบริหารและทรัพยากรกายภาพ

โทรศัพท์ : 045353836, 0820842809

สถานที่ติดต่อ : ห้องประชาสัมพันธ์ อาคารหลังใหม่

รายละเอียดเพิ่มเติมคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805