Placeholder image

สืบค้นรายชื่อบุคลากร งานวิชาการ

ระบุชื่อ :  

บงกช คูณผล

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

สาขาวิชา : งานวิชาการ

โทรศัพท์ : 0-4535-3847

สถานที่ติดต่อ : ห้องสำนักงานเลขานุการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชารินีย์ สวัสดิ์ตระกูล

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

สาขาวิชา : งานวิชาการ

โทรศัพท์ : 0-4535-3843

สถานที่ติดต่อ : -

รายละเอียดเพิ่มเติม

กัญญ์ณัชพร ศรีสร้อย

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

สาขาวิชา : งานวิชาการ

โทรศัพท์ : 045-353842

สถานที่ติดต่อ : สำนักงานเลขานุการ ชั้น 1 คณะบริหารศาสตร์

รายละเอียดเพิ่มเติม

สุประวีณ์ วติวุฒิพงศ์

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

สาขาวิชา : งานวิชาการ

โทรศัพท์ : 0-4535-3841

สถานที่ติดต่อ : สำนักงานเลขานุการ คณะบริหารศาสตร์

รายละเอียดเพิ่มเติม

เอกพงศ์ แผ่นคำ

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

สาขาวิชา : งานวิชาการ

โทรศัพท์ : 0-4535-3844

สถานที่ติดต่อ : -

รายละเอียดเพิ่มเติม

นายกวีวัฒน์ จังอินทร์

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

สาขาวิชา : งานวิชาการ

โทรศัพท์ : 0-4535-3836, 0-4535-3809

สถานที่ติดต่อ : ห้องพัก MS107 คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รายละเอียดเพิ่มเติม

นายอนุชิต สิงห์คำ

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

สาขาวิชา : งานวิชาการ

โทรศัพท์ : 045 353809

สถานที่ติดต่อ : ตึก MS ห้อง 107

รายละเอียดเพิ่มเติม

นายธนวัฒน์ อินทะวงค์

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

สาขาวิชา : งานวิชาการ

โทรศัพท์ : 0-4535-3809

สถานที่ติดต่อ : ห้องเจ้าหน้าที่ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 (MS 210)

รายละเอียดเพิ่มเติม

วิศวะ ชินโคตร

ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

สาขาวิชา : งานวิชาการ

โทรศัพท์ : 0-4535-3801

สถานที่ติดต่อ : ห้อง MS202

รายละเอียดเพิ่มเติม

บังอร ปาปะไพ

ตำแหน่ง : บรรณารักษ์

สาขาวิชา : งานวิชาการ

โทรศัพท์ : 0-4535-3807

สถานที่ติดต่อ : ห้องสมุด

รายละเอียดเพิ่มเติมคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805