Placeholder image

สืบค้นรายชื่อบุคลากร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(MBA)

ระบุชื่อ :  

ดร.ธรรมวิมล สุขเสริม

ตำแหน่ง : อาจารย์

สาขาวิชา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(MBA) (ประธานหลักสูตร)

โทรศัพท์ : 0-4535-3822

สถานที่ติดต่อ : ห้องพักอาจารย์ BUS 270*

รายละเอียดเพิ่มเติม

ดร.ไทศิต เครือโสม

ตำแหน่ง : อาจารย์

สาขาวิชา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(MBA)

โทรศัพท์ : 0-4535-3824

สถานที่ติดต่อ : ห้องพักอาจารย์ BUS 126

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผศ.พิมลสินี อุดมพันธ์

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สาขาวิชา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(MBA)

โทรศัพท์ : 0-4535-3815

สถานที่ติดต่อ : ห้องพักอาจารย์ BUS 252

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผศ.ดร.คมทัศน์ ทัศวา

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สาขาวิชา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(MBA)

โทรศัพท์ : 0-4535-3822

สถานที่ติดต่อ : ห้องพักอาจารย์ BUS 270 (ตึกใหม่)

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผศ.ดร.นรา หัตถสิน

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สาขาวิชา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(MBA)

โทรศัพท์ : 045 353813

สถานที่ติดต่อ : ห้องพักอาจารย์ BUS 263

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผศ.ดร.บุษกร คำโฮม

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สาขาวิชา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(MBA)

โทรศัพท์ : 0-4535-3851

สถานที่ติดต่อ : ห้องพักอาจารย์ BUS 256

รายละเอียดเพิ่มเติม

ดร.ปาณมน จันทบุตร

ตำแหน่ง : อาจารย์

สาขาวิชา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(MBA)

โทรศัพท์ : 0-4535-3830

สถานที่ติดต่อ : ห้องพักอาจารย์ ms1

รายละเอียดเพิ่มเติม

ดร.จักริน วชิรเมธิน

ตำแหน่ง : อาจารย์

สาขาวิชา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(MBA)

โทรศัพท์ : 0-4535-3836

สถานที่ติดต่อ : ห้องพักอาจารย์ BUS 255

รายละเอียดเพิ่มเติม

ดร.ดุสิต จักรศิลป์

ตำแหน่ง : อาจารย์

สาขาวิชา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(MBA)

โทรศัพท์ : 0-4535-3845

สถานที่ติดต่อ : ห้องพักอาจารย์ BUS 247

รายละเอียดเพิ่มเติม

ดร.กนกกานต์ เทวาพิทักษ์ คุคค์

ตำแหน่ง : อาจารย์

สาขาวิชา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(MBA)

โทรศัพท์ : 0-4535-3863

สถานที่ติดต่อ : ห้องพักอาจารย์ BUS 253

รายละเอียดเพิ่มเติมคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805