Placeholder image
 
 
ชื่อ - สกุล ผศ.ดร.บุษกร คำโฮม  
  Asst. Prof. Dr.Bussakorn Khumhome  
   

อีเมล bussakorn.k@ubu.ac.th  
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
สาขาวิชา / แผนก การจัดการธุรกิจ  
โทรศัพท์ 0-4535-3851  
โทรสาร 0-4535-3805  
สถานที่ติดต่อ ห้องพักอาจารย์ BUS 256  
     
คุณวุฒิ
  คุณวุฒิการศึกษา
 • 2561 : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • 2552 : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต , มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • 2543 : วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาศาสตร์สุขาภิบาล), มหาวิทยาลัยขอนแก่นงานสอน / ภาระงาน
  ผู้รับผิดชอบรายวิชา
 • 1700 331 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 • 1701 330 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
  ผู้สอนร่วม
 • 1700 101 ธุรกิจเบื้องต้นและกฎหมายธุรกิจ

ความเชี่ยวชาญ
  ความสามารถพิเศษ / ความเชี่ยวชาญ
 • การจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • การจัดการการดำเนินงาน


idชื่อโครงการปีงบประมาณ
779 บทความวิจัย-อิทธิพลของการรับรู้ภาระงานกับภาวะหมดไฟในการทำงานของพนักงานกลุ่มเจเนอเรชั่นวายและซี ของบริษัทบริหารทรัพย์สินแห่งหนึ่งโดยมีค่าตอบแทนเป็นตัวแปรกำกับ 2567
741 Research article-An Investigation into the Role of Packaging Design Elements on Perceived Value and Price Fairness: A Moderating Effect of Age 2566
721 รายงานวิจัย-การศึกษาบทบาทขององค์ประกอบการออกแบบบรรจุภัณฑ์ต่อคุณค่าการรับรู้และความเป็นธรรมของราคา: กรณีศึกษาของฝากที่เกี่ยวกับอาหาร 2566
593 การศึกษาบทบาทขององค์ประกอบการออกแบบบรรจุภัณฑ์ต่อคุณค่าการรับรู้และความเป็นธรรมของราคา: กรณีศึกษาของฝากที่เกี่ยวกับอาหาร 2565
592 บทความวิจัย-กลยุทธ์ทางการตลาดสำหรับตลาดอาหารปลอดภัยในจังหวัดอุบลราชธานี 2565
583 บทความวิจัย-กลยุทธ์ทางการตลาดสำหรับตลาดอาหารปลอดภัยในจังหวัดอุบลราชธานี 2565
582 บทความวิจัย-อิทธิพลของการบริหารผลการปฏิบัติงานและความยุติธรรมในองค์กรต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรโรงพยาบาลเอกชน 2565
651 โครงการวิจัย-อิทธิพลของการจัดการอาชีพขององค์กรต่อความสามารถปรับตัวในอาชีพ: โดยมีการตั้งเป้าหมายเพื่อการเรียนรู้เป็นตัวแปรส่งผ่าน 2565
643 บทความวิจัย-การยกระดับสถานประกอบการด้วยกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อผลิตอาหารปลอดภัย 2565
532 พฤติกรรมการซื้ออาหารปลอดภัยของผู้บริโภคในจังหวัดอุบลราชธานี 2564
360 การศึกษาสมรรถนะทรัพยากรมนุษย์เพื่อเพิ่มศักยภาพกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนผลิตและแปรรูปสินค้าอาหารพื้นเมือง 2563
357 อิทธิพลของการบริหารผลการปฏิบัติงานและความยุติธรรมในองค์กรต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรโรงพยาบาลเอกชน 2563
542 กลยุทธ์ทางการตลาดสำหรับตลาดอาหารปลอดภัยจังหวัดอุบลราชธานี 2563
523 อิทธิพลของการบริหารผลการปฏิบัติงานและความยุติธรรมในองค์กรต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรโรงพยาบาลเอกชน 2563
469 รูปแบบการจัดการเพื่อป้องกันปัญหาอุบัติเหตุจราจร จากรถจักรยานยนต์ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรอุบลราชธานี โดยความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่าย 2563
420 การศึกษาความมีวินัยในตนเองของนักศึกษาคณะบริหารศาสตร์เพื่อลดปัญหาการตกออก 2563
411 การยกระดับสถานประกอบการเพื่อผลิตอาหารปลอดภัย 2563
603 รายงานวิจัย-การยกระดับสถานประกอบการเพื่อผลิตอาหารปลอดภัย 2563
361 กลยุทธ์ทางการตลาดสำหรับตลาดอาหารปลอดภัยจังหวัดอุบลราชธานี 2563
338 ปัจจัยความสำเร็จและปัญหาในการบริหารผลการปฏิบัติงาน 2562
306 โครงการวิจัยข้อมูลทางด้านการตลาดและบริการธุรกิจสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงของสหกรณ์การเกษตรบุณฑริก สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี 2562
293 โครงการวิจัยข้อมูลทางด้านการตลาดและบริการธุรกิจสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงของสหกรณ์การเกษตรบุณฑริก สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี 2562
100 แบบจำลองการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษาคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2558

งานวิจัยอื่นๆ

ผลงานทางวิชาการอื่นๆ
  บทความ/ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการภายในประเทศ
 • บุษกร คําโฮม และธวมินทร์ เครือโสม. (2565). อิทธิพลของการบริหารผลการปฏิบัติงานและความยุติธรรมในองค์กร ต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรโรงพยาบาลเอกชน. วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์, 17(2),121- 136.
 • บุษกร คําโฮม ศุภกัญญา จันทรุกขา และ ภูริชญ์ นันทะเสน. (2565). การยกระดับสถานประกอบการด้วยกลยุทธ์ทาง การตลาดเพื่อผลิตอาหารปลอดภัย. วารสารรัชต์ภาคย์, 16(46), 279-296.
 • บุษกร คำโฮม ศุภกัญญา จันทรุกขา และเจียระไน ไชยกาล เจิ้ง. (2565). กลยุทธ์ทางการตลาดสําหรับตลาดอาหาร ปลอดภัยในจังหวัดอุบลราชธานี. วารสารร้อยแก่นสาร, 7(4), 174-189.
 • ลัดดาวัลย์ สําราญ, บุษกร คําโฮม, จําเนียร จวงตระกูล, จีรพงษ์ ตรงวานิชนามและพรรษณธร ศรีประเสริฐ. (2565). ประเด็นทางกฏหมายในการจัดการทรัพยากรมนุษย์. วารสารรัฐศาสตร์รอบรู้และสหวิทยาการ, 5(1), 1-22.
 • บุษกร คำโฮม ศุภกัญญา จันทรุกขา และเจียระไน ไชยกาล เจิ้ง. (2564). พฤติกรรมการซื้ออาหารปลอดภัยของ ผู้บริโภคในจังหวัดอุบลราชธานี. วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 8(1), 137-149.
 • บุษกร คำโฮม. (2562). บทบาทของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการส่งเสริมนวัตกรรมองค์กร. วารสารบัณฑิต วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, 16(75), 1-6.
 • บุษกร คำโฮม. (2562). ปัจจัยความสำเร็จและปัญหาในการบริหารผลการปฏิบัติงาน. วารสารการบริหารการ ปกครองและนวัตกรรมท้องถิ่น, 3(3), 75-84.
 • Bussakorn Khumhome and Mullika Sungsanit. (2019). The Effects of Negative Feedback on Intention to Improve Efficiency of Job and Work Performance of Generation y. International Humanities, Social Sciences and arts, 9(13), 628-648.
 • Bussakorn Khumhome and Mullika Sungsanit. (2018). The Relationship between Perception toward Negative Feedback Giving and Intention to Use Negative Feedback for Job Improvement of Generation Y Employee. Veridian E-Journal,Silpakorn University (Humanities, Social Sciences and arts), 11(4), 561-573.
 • บุษกร คำโฮม และศุภกัญญา จันทรุกขา. (2558). แบบจำลองการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ นักศึกษาคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. ปัญญาภิวัฒน์. 7(ฉบับพิเศษ), 86-98.
 • บุษกร คำโฮม. (2557). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการอุตสาหกรรมสีเขียวของผู้ประกอบการใน จังหวัดอุบลราชธานี. ปัญญาภิวัฒน์. 5(พิเศษ), 92-104.
 • ลัดดาวัลย์ สําราญ, บุษกร คําโฮม, กาญจนวลัย นนทแก้ว แฟร์รี่, อรรถพล สิริรัฐยากร และจําเนียร จวงตระกูล. (2566). การสร้างแรงงานสัมพันธ์ดีเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาข้อพิพาทแรงงาน. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ ปริทรรศน์, 12(6), 426 – 442.
 • บุษกร คำโฮม และ สมรักษ์ รัตนวัน. (2566). อิทธิพลของการรับรู้ภาระงานกับภาวะหมดไฟในการทำงานของ พนักงานกลุ่มเจเนอเรชั่นวายและซี ของบริษัทบริหารสินทรัพย์แห่งหนึ่ง โดยมีค่าตอบแทนเป็นตัวแปรกำกับ,วารสารบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 12(2), 22 – 34.
  บทความ/ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
 • Tassawa, C. and Khumhome, B. (2023). An Investigation into the Role of Packaging Design Elements on Perceived Value and Price Fairness. ABAC Journal, 43(3), 112 – 127.
  การนำเสนอผลงานทางวิชาการภาคบรรยายระดับชาติ
 • บุษกร คำโฮม. (2562). ปัจจัยความสำเร็จและปัญหาในการบริหารผลการปฏิบัติงาน. การประชุมวิชาการ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 “ศาสตร์พระราชา สร้างนวัตกรรม นำการ พัฒนา ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน". มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์. 22 ส.ค.62. 261-268.
  การนำเสนอผลงานทางวิชาการภาคบรรยายระดับนานาชาติ
 • Bussakorn Khumhome and Mullika Sungsanit. (2017). How Members of Generation Y Respond to Feedback: A Systematic Review Literature. The 5 th PSU-USM International Conference on Arts and Sciences. Prince of Songkla University, Pattani Campus. 8 August 2017.

งานบริการวิชาการ

บำรุงศิลปวัฒนธรรมคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805