Placeholder image
 
 
ชื่อ - สกุล ผศ.ดร.นรา หัตถสิน  
  Asst. Prof.Dr.Nara Huttasin  
  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  

อีเมล nara.h@ubu.ac.th  
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
สาขาวิชา / แผนก การจัดการธุรกิจ  
โทรศัพท์ 045 353813  
โทรสาร 045 353805  
สถานที่ติดต่อ ห้องพักอาจารย์ BUS 263  
     
คุณวุฒิ
  คุณวุฒิการศึกษา
 • 2556: Ph.D. in Sustainable Tourism, Tilburg University, the Netherlands
 • 2549: MA. (Distinction) in International Leisure and Tourism Studies, Steden University, the Netherlands
 • 2543: บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธม.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 2537: บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธบ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่งานสอน / ภาระงาน
  ผู้รับผิดชอบรายวิชา
 • 1700100 Modern Business Management
 • 1701 311 Small Business Management
 • 1701421 Organization Change and Development
 • 1701412 Strategic Management
 • 1701 713 Strategic Management and Business Policy (MBA program)
  ผู้สอนร่วม
 • 1704 323 International Service Business Management (International program)
 • 1205 434 Bakery Technology (อ.พิเศษ คณะเกษตรศาสตร์)

ความเชี่ยวชาญ
  ความสามารถพิเศษ / ความเชี่ยวชาญ
 • การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
 • การบริหารเชิงกลุยุทธ์
 • การจัดการธุรกิจขนาดย่อม


idชื่อโครงการปีงบประมาณ
840 รายงานวิจัย-การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนและการบริหารจัดการตลาดริมทาง บ้านบัวเทิงและบ้านบัวท่า จังหวัดอุบลราชธานี 2567
701 โครงการวิจัย-การพัฒนาห่วงโซ่อุปทานด้านการท่องเที่ยวสำหรับแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในอนุภูมิลุ่มแม่น้ำโขง 2566
729 โครงการวิจัย-การขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 2566
720 รายงานวิจัย-การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 2566
671 โครงการวิจัย-การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนและการบริหารจัดการตลาดริมทาง บ้านบัวเทิงและบ้านบัวท่า จังหวัดอุบลราชธานี 2565
564 การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 2564
550 การจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมเศรษฐกืจสร้างสรรค์ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 2564
533 ความเป็นไปได้ในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแบบแพทย์ทางเลือกอย่างสร้างสรรค์ในจังหวัดอุบลราชธานี กรณีศึกษา บ้านเกษตรพัฒนา เทศบาลตำบลคำขวาง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 2564
605 รายงานวิจัย-การยกระดับคุณค่าและมูลค่าผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย: ศึกษากรณีบ้านบัวเทิง จ.อุบลราชธานี 2563
425 ความเป็นไปได้ในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแบบแพทย์ทางเลือกอย่างสร้างสรรค์ในจังหวัดอุบลราชธานี 2563
410 การยกระดับคุณค่าและมูลค่าผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย: ศึกษากรณีบ้านบัวเทิง จ.อุบลราชธานี 2563
287 โครงการย่อยที่2: การพัฒนาระบบการบริหารจัดการตลาดอย่างมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับสู่การเป็นตลาดปลอดภัยอย่งยั่งยืนในจังหวัดอุบลราชธานี 2562
286 ชุดโครงการวิจัย การบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่าอาหารปลอดภัยในจังหวัดอุบลราชธานี 2562
502 โครงการย่อยที่2: การพัฒนาระบบบริหารจัดการตลาดอย่างมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับสู่การเป็นตลาดปลอดภัยในจังหวัดอุบลราชธานี 2562
288 โครงการย่อยที่3: กลยุทธ์ทางการตลาดสำหรับตลาดปลอดภัยในจังหวัดอุบลราชธานี 2562
294 โครงการย่อย1: การศึกษาศักยภาพการผลิต แปรรูปอาหารปลอดภัยในจังหวัดอุบลราชธานี 2562
248 Strategic Management for Community-Based Tourism Development in Northeastarn Thailand: From Theory to Practice 2561
213 Applying Mckinsey 7-S Model in Community-Based Tourism Development 2561
193 รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ บ้านแหลมสวรรค์ จังหวัดอุบลราชธานี 2561
276 การพัฒนาช่องทางการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ "อุบลยังไรซ์" : กรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนร่องมาลี จังหวัดอุบลราชธานี 2560
134 การวิเคราะห์ปัจจัยจูงใจในการตีพิมพ์ผลงานวิชาการของอาจารย์: ศึกษากรณ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2560
103 การพัฒนาช่องทางการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ "อุบลยังไรซ์" : กรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนร่องมาลี จังหวัดอุบลราชธานี 2560
59 Opportunities and Challenges of film-induced tourism in Thailand: A case of the Alexander the Great project 2559
16 ศักยภาพและรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ: กรณีบ้านแหลมสวรรค์ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 2559
131 ศักยภาพและรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ: กรณีบ้านแหลมสวรรค์ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 2559
93 Towards Tourism Development of the Isan Region, Northeastern Thailand 2558
92 Buddhist economics meets agritourism on the Thai farm 2558
84 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมสำหรับแหล่งท่องเที่ยวตามรอยเส้นทางถ่ายทำภาพยนตร์อเล็กซานเดอร์มหาราช ต.ท่าช้าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี 2558
82 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมสำหรับแหล่งท่องเที่ยวตามรอยเส้นทางถ่ายทำภาพยนตร์อเล็กซานเดอร์มหาราช ต.ท่าช้าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี 2558
109 การวิเคราะห์ปัจจัยจูงใจในการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการของอาจารย์: ศึกษากรณีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2557

งานวิจัยอื่นๆ
  หัวหน้าโครงการ
 • 2558 ศักยภาพและรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ: กรณีบ้านแหลมสวรรค์ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี (แหล่งทุน: วช.ปีงบประมาณ 2559)
 • 2558 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมสำหรับแหล่งท่องเที่ยวตามรอยภาพยนตร์อเล็กซานเดอร์ มหาราช ต.ท่าช้าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี (แหล่งทุน: สกว. ปีงบประมาณ 2558)
 • 2557 การวิเคราะห์ปัจจัยจูงใจในการตีพิมพ์ผลงานวิชาการของอาจารย์: ศึกษากรณีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (แหล่งทุน: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. ปีงบประมาณ 2557)
  ผู้ร่วมวิจัย
 • 2557 ความเป็นไปได้ในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแบบแพทย์ทางเลือกอย่างสร้างสรรค์ในจังหวัดอุบลราชธานี (แหล่งทุน: วช. ประจำปีงบประมาณ 2557)

ผลงานทางวิชาการอื่นๆ
  บทความ/ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการภายในประเทศ
 • นรา หัตถสิน (2557) บทความวิชาการเรื่อง วิวัฒนาการของแนวคิดการพัฒนาความสามารถทางการแข่งขัน: มุมมองกระบวนการภาวะทันสมัย.วารสารบริหารศาสตร์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 6 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2557).
 • ศิริรัตน์ เจนศิริศักดิ์, นรา หัตถสิน, และสิทธา เจนศิริศักดิ์ (2555). พฤติกรรมการเดินทางและทัศนคติของประชาชนต่อศาสนสถานและแหล่งประวัติศาสตร์ในเขตเทศบาลนคร อุบลราชธานี วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2555.
 • นรา หัตถสิน. (2551). ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรมในจังหวัดอุบลราชธานี วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย ปีที่ 3 ฉบับที่ 1.
 • บทวิจารณ์หนังสือ "The Power of Simplicity" วารสารบริหารศาสตร์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 5 มกราคม - มิถุนายน 2557.
 • นรา หัตถสินและวิริญญา ชูราษี (2560). การวิเคราะห์ปัจจัยจูงใจในการตีพิมพ์ผลงานวิชาการของอาจารย์: ศึกษากรณีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. วารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม.
 • นรา หัตถสิน และสายรุ้ง ดินโคกสูง. (2561). รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ บ้านแหลมสวรรค์ จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่, 10(3), พฤษภาคม-มิถุนายน 2561.
  บทความ/ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
 • Nara Huttasin, Hans Mommaas, and Luuk Knippenberg, (2015). Towards Tourism Development of the Isan Region, Northeastern Thailand, International Journal of Asia Pacific Studies, (Special Issue) on Current Issues in Tourism: Thailand and Beyond, 11(3), pp. 103-128.
 • Wanna Prayukvong, Nara Huttasin, and Morris John Foster (2015). Buddhist economics meets agritourism on the Thai farm, International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research, 9(2), pp. 183 – 199.
 • Nara Huttasin, (2008). Perceived Social Impacts of Tourism by the Residents at the OTOP Tourism Village, Thailand, Asia Pacific Journal of Tourism Research, 13 (2), pp. 175 - 191.
  การนำเสนอผลงานทางวิชาการภาคบรรยายระดับนานาชาติ
 • 2557: Buddhist Economics Meets Agritourism: A Pilot Study on Running a One Rai Farm to Gain a One Hundred Thousand Baht Return. ณ ที่ประชุมนานาชาติที่ Cape Town ประเทศ South Africa ระหว่างวันที่ 15-19 มิถุนายน 2557, hosted by IFAMA – United State of America
 • 2557: Toward tourism development of the Isan region, Thailand ณ ที่ประชุมนานาชาติ 2014 Tourism and Development ที่ เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 28 - 29 สิงหาคม 2557, hosted by Chiangmai University –Thailand
 • 2559, Opportunities and Challenges of Film-Induced Tourism in Thailand: A Case of the Alexander the Great Project, The 2016 International Conference Sustainable Development in Tourism Transport & Technology in Amsterdam ระหว่างวันที่ 16 – 18 มิถุนายน 2559 ณ กรุง Amsterdam ประเทศ The Netherlands,

งานบริการวิชาการ

  กรรมการจัดงานฝึกอบรมและบริการวิชาการ
 • 2558 หัวหน้าโครงการการพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่ออนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากพรรณพืชและพรรณสัตว์ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี "Bike for More Ubon"
 • 2558 หัวหน้าโครงการเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน
  กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยทุกระดับ
 • ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าช้าง ด้านการจัดการแหล่งท่องเที่ยวตามรอยภาพยนตร์อเล็กซานเดอร์มหาราช อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี
  กรรมการเฉพาะกิจต่างๆ ที่แต่งตั้งโดยคณะหรือมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นการปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวหรือเฉพาะงาน
 • คณะกรรมการโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ปีงบประมาณ 2559 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

บำรุงศิลปวัฒนธรรมคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805