Placeholder image
 
 
ชื่อ - สกุล ดร.ธรรมวิมล สุขเสริม  
  Dr.Thumwimon Sukserm  
  รองคณบดีฝ่ายบริหาร  

อีเมล thumwimon.s@ubu.ac.th  
ตำแหน่ง อาจารย์  
สาขาวิชา / แผนก การตลาด  
โทรศัพท์ 0-4535-3822  
โทรสาร 0-4535-3805  
สถานที่ติดต่อ ห้องพักอาจารย์ BUS 270*  
     
คุณวุฒิ
  คุณวุฒิการศึกษา
 • Bachelor of Arts (Community Development) (Second-class Honors), Khon Kaen University, Thailand.
 • Master of Business Administration (International Business), Asian Institute of Technology (AIT)
 • Doctor of Philosophy (Ph.D.) (Development Policy), IDEC, Hiroshima University, Japanงานสอน / ภาระงาน
  ผู้รับผิดชอบรายวิชา
 • 1702 352 Corporate Social Responsibility (CSR)
 • 1702 492 Marketing Research
  ผู้สอนร่วม
 • 1702 210 หลักการตลาด

ความเชี่ยวชาญ
  ความสามารถพิเศษ / ความเชี่ยวชาญ
 • Marketing Management
 • Human Resource Management (HRM)
 • Human Resource Development (HRD)
 • Corporate Social Responsibility (CSR)


idชื่อโครงการปีงบประมาณ
787 โครงการวิจัย-โครงการย่อย-การพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับรายได้และส่งเสริมคุณภาพชีวิตอย่างมีส่วนร่วม อำเภอดอนมดแดง 2566
786 โครงการวิจัย-โครงการย่อย-การพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับรายได้และส่งเสริมคุณภาพชีวิตอย่างมีส่วนร่วม อำเภอวารินชำราบและอำเภอเมืองอุบลราชธานี 2566
784 โครงการวิจัย-ขุดโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่และแก้ไขปัญหาความยากจน จังหวัดอุบลราชธานี ระยะที่ 3 2566
745 รายงานวิจัย-การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความความต้องการซื้อและกิจกรรมเตรียมความพร้อมในกระบวนการผลิตของแป้งขนมจีนพร้อมโรยตราอีซี่ (Easy) 2566
726 บทความวิจัย-การจัดการฟาร์ใและการตลาดเกษตรอินทรีย์ตามแนวทางเกษตรพอเพียงของเกษตรกร อำเภอวารินชำราบและอำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี 2566
724 โครงการวิจัย-การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความความต้องการซื้อและกิจกรรมเตรียมความพร้อมในกระบวนการผลิตของแป้งขนมจีนพร้อมโรยตาอีซี่ (Easy) 2566
709 โครงการวิจัย-อิทธิพลของการรับรู้ของผู้บริโภคต่อสินค้าภายใต้ตรารับรองมาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อในจังหวัดอุบลราชธานี 2566
587 บทความวิจัย-การศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของส่วนงานด้านบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี 2565
636 บทความวิจัย-การวิเคราะห์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 2565
635 โครงการวิจัยและพัฒนา ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบนดิจิทัลแพลตฟอร์ม เพื่อลดปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำในภาคการเกษตร ของประเทศไทย 2565
458 กลยุทธ์การสร้างมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย SHA สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม ประเภท 4 ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 2563
424 ศักยภาพด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร ศรีสะเกษ) 2563
353 Positioning Strategy of Homestay Business: A Case Study 3 communities in Ubon Ratchathani and Amnat Charoen Provinces 2562
352 Comparison between the Successful Entrepreneurship Personality Traits and Homestay Entrepreneurship Personality Traits: A Case Study of Two Villages in Si Sa Ket Province 2562
221 อิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความต้องการซื้อเครื่องปั้นดินเผาในจังหวัดอุบลราชธานี 2561
202 ศักยภาพด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอำนาจเจริญ) 2561
199 The Analysis of Social Return on Investment (SROI) toward the Elderly Health Care Development Program 2561
190 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการซื้อและความต้องการซื้อเครื่องปั้นดินเผาในจังหวัดอุบลราชธานีของลูกค้า 2561
351 ความสัมพันธ์ของสังคมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับการตั้งใจซื้อซ้ำจากพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2561
349 ความสัมพันธ์ของสังคมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับการตั้งใจซื้อซ้ำจากพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2561
225 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสินค้าสมุนไพรแปรรูปของผู้บริโภคในจังหวัดอุบลราชธานี 2561
222 ส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความต้องการซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายในจังหวัดอุบลราชธานี 2561
464 ศักยภาพด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร ศรีสะเกษ) 2560
177 การสังเคราะห์ความรู้จากชุดโครงการพื้นที่โครงการระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก และระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ ในมิติการเมือง กฎหมาย สังคม เศรษฐกิจ ระยะที่ 2: การเคลื่อนย้ายมนุษย์" และ "การศึกษาการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของประเทศไทย" 2559
120 การสังเคราะห์ความรู้จากชุดโครงการพื้นที่โครงการระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก และระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ ในมิติการเมือง กฎหมาย สังคม เศรษฐกิจ ระยะที่ 2: การเคลื่อนย้ายมนุษย์" และ "การศึกษาการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของประเทศไทย" 2559

งานวิจัยอื่นๆ
  ผู้ร่วมวิจัย
 • โครงการวิจัย "พื้นที่โครงการระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก และระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ในมิติการเมือง กฎหมาย สังคม-เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม"

ผลงานทางวิชาการอื่นๆ
  บทความ/ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการภายในประเทศ
 • ติณณ์ ขจรเงิน และธรรมวิมล สุขเสริม. (2015). “ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภคที่มีผลต่อความพึงพอใจในการเข้าใช้บริการ: กรณีศึกษา ร้านนำทองชัย อะไหล่รถยนต์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี”, วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ (EAU), Vol. 05, No. 02, 241-252.
 • ยุวดี จริยานันทศักดิ์ และธรรมวิมล สุขเสริม. (2015). “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเสี่ยงในการใช้บริการอินเทอร์เน็ตในการทำธุรกรรมทางการเงินของลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี”, วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (EAU), Vol. 05, No. 02, 253-263.
 • ศศิธร ศักดิ์ศรี และธรรมวิมล สุขเสริม. (2562). ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของบุคลากร หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยโสธร. วารสารวิจัยวิทยาการจัดการ, ปีที่ 3 ฉบับที่ 2, หน้า 1-14.
 • วรรณลดา ศรีทรงเมือง และธรรมวิมล สุขเสริม. (2561). คุณภาพบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจ เลือกใช้บริการร้านเช่าชุดในเขตพื้นที่อำเภอวารินชำราบ และอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี, วารสารวิจัยวิทยาการจัดการ, ปีที่ 2 ฉบับที่ 1, หน้า 17-28.
 • กมลพร นครชัยกุล และธรรมวิมล สุขเสริม. (2561). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อ สินค้าสมุนไพรแปรรูปของผู้บริโภคในจังหวัดอุบลราชธานี, การประชุมวิชาการและนำเสนอ ผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561. สถาบันวิจัยและพัฒนา คณะวิทยาการจัดการ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 7-8 สิงหาคม 2561.
 • Khampukka, K. and Sukserm, T. (2018). The Analysis of Social Return on Investment (SROI) toward the Elderly Health Care Development Program. UTCC International Journal of Business and Economics (ISSN: 1906-5582), 10 (3), December 2018.
 • ธรรมวิมล สุขเสริม และอรประพัทธ์ ณ นคร. (2561). ความสัมพันธ์ของสังคมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กับการตั้งใจซื้อซ้ำจากพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, การ ประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติครั้งที่ 8 เมื่อ 21 มิถุนายน 2561 ณ สถาบันการ จัดการปัญญาภิวัฒน์ จังหวัดนนทบุรี
 • พลากร วิชาสวัสดิ์ และธรรมวิมล สุขเสริม.(2558). ปัจจัยที่มีผลต่อระดับความสนใจของการตัดสินใจ รวมกลุ่มของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี. วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 10(1), 35-44.
 • ชนาธิป เอกศิริ และธรรมวิมล สุขเสริม.(2558). ปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะในการปฏิบัติงานของ พนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร : กรณีศึกษา สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 10(1), 1-8.
 • ทิฆัมพร เพทราเวช และธรรมวิมล สุขเสริม.(2559). ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภค ความพึงพอใจในคุณภาพการบริการที่มีผลต่อโรงภาพยนตร์เนวาด้า จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย, 6(1), 87-97.
 • ศิลา นรมัตถ์ และธรรมวิมล สุขเสริม.(2560). การส่งเสริมการตลาดของสินค้าประเภทซอสปรุงรส ที่ส่งผลต่อกระบวนการรับรู้ของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 12(2), กรกฎาคม-ธันวาคม 2560.
 • อรุณพงษ์ คำศรี และธรรมวิมล สุขเสริม.(2560). ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าในการ ให้บริการของตลาดประมูลยางพารา : กรณีศึกษา ตลาดยางพาราตำบลบุเปือย อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 12(2), กรกฎาคม-ธันวาคม 2560.
 • ฐาปะนีย์ ไชยทองดี และธรรมวิมล สุขเสริม.(2560). การศึกษาช่องทางการชำระเงินค่ากระแสไฟฟ้า ผ่านการหักบัญชีเงินฝากธนาคารส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ. 11(3), กันยายน-ธันวาคม 2560.
 • พงษ์จิรัฐ จึงนิธิเกียรติ และธรรมวิมล สุขเสริม.(2560). การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์น้ำดื่มของผู้บริโภค ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร. วารสาร EAU Heritage ฉบับสังคมศาสตร์และ มนุษยศาสตร์. 7(2), พฤษภาคม-สิงหาคม 2560.
 • มัฏฐวรรณ หนุมาศ และธรรมวิมล สุขเสริม.(2560). ปัจจัยที่มีผลต่อระดับการตัดสินใจซื้ออาหาร เกษตรอินทรีย์ (ORGANIC FOOD) ในอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารการจัดการ และการพัฒนา. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 4(1), มกราคม-มิถุนายน 2560.
  บทความ/ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
 • Thumwimon SUKSERM and Yoshi TAKAHASHI. (2012). "Self-efficacy as a mediator of the relationships between learning and ethical behavior from human resource development in corporate social responsibility activity", Asia-Pacific Journal of Business Administration, Vol. 04 No. 01, 8-22.
 • Thumwimon SUKSERM and Yoshi TAKAHASHI. (2011). "Effects of individual characteristics on learning through human resource development (HRD) in corporate social responsibility (CSR) activity". International Journal of Business and Society, Vol. 12 No. 02, 87-100.
 • Sukserm, T and Takahashi, Y. (2010). ‘A Prospective process for implementing human resource development (HRD) for corporate social responsibility (CSR), Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, 2 (1), 10-31.
  การนำเสนอผลงานทางวิชาการภาคบรรยายระดับชาติ
 • Sukserm, T. et al. (2008). Initiative Process of Sufficiency Economy Curriculum of Ubon Ratchathani University. Bangkok, The Office of Knowledge Management and Development (OKMD), Thailand.
 • ธรรมวิมล สุขเสริม และดุสิต จักรศิลป์. (2561). อิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อ ความต้องการซื้อเครื่องปั้นดินเผาในจังหวัดอุบลราชธานี, การประชุมผลงานการวิจัยและ วิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ เมื่อ 7 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี
 • ดุสิต จักรศิลป์ และธรรมวิมล สุขเสริม. (2561). ส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความต้องการซื้อ ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายในจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อ 7 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี
 • สุขวิทย์ โสภาพล และธรรมวิมล สุขเสริม. (2561). ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการซื้อและความ ต้องการซื้อเครื่องปั้นดินเผาในจังหวัดอุบลราชธานีของลูกค้า, การประชุมผลงานการวิจัยและ วิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ เมื่อ 7 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี
 • เตชิต ธนาคุณ และธรรมวิมล สุขเสริม. (2561). การรับรูถึงความตองการซื้อเสื้อยืดพิมพสกรีนของ ผูบริโภคผานสื่อสังคมออนไลน: กรณีศึกษา ธุรกิจเสื้อสกรีนตามใจคุณ, การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ เมื่อ 7 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี
 • ธงชัย ตั้งมิ่งชัย และธรรมวิมล สุขเสริม. (2561). การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑน้ําจิ้มสุกี้ของพอคาคน กลางในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี, การประชุมผลงานการวิจัยและ วิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ เมื่อ 7 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี
 • ธรรมวิมล สุขเสริม และอรประพัทธ์ ณ นคร. (2561). ความสัมพันธ์ของสังคมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กับการตั้งใจซื้อซ้ำจากพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, การ ประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติครั้งที่ 8 เมื่อ 21 มิถุนายน 2561 ณ สถาบันการ จัดการปัญญาภิวัฒน์ จังหวัดนนทบุรี
  การนำเสนอผลงานทางวิชาการภาคโปสเตอร์ระดับชาติ
 • ธรรมวิมล สุขเสริม. (2561). ศักยภาพด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอำนาจเจริญ), การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติครั้งที่ 8 เมื่อ 21 มิถุนายน 2561 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จังหวัดนนทบุรี
  การนำเสนอผลงานทางวิชาการภาคบรรยายระดับนานาชาติ
 • Sukserm, T and Takahashi, Y. (2009). Prospective process of human resource Development (HRD) for corporate social responsibility (CSR), Proceeding of 17th Annual Conference on Pacific Basin Finance, Economics, Accounting And Management, and 3rd International Conference on Business in Asia (iCBA), Central World Hotel, Bangkok, Thailand, July 1-2, 2009.
 • Sukserm, T and Takahashi, Y. (2009). Human Resource Development for Promoting Implementation of Corporate Social Responsibility Criteria: A Case Study of Thai Local Firms. The 8th International Conference of the Asia Chapter & the 1st International Conference of the MENA Chapter, December 12-15, 2009, Isa Town, Bahrain.
 • Sukserm, T and Takahashi, Y. (2010). Evaluation of Reaction and Learning Levels in Human Resource Development (HRD) for Corporate Social Responsibility (CSR) Activities. Academy of Human Resource Development 9th International Conference of the Asia Chapter, Shanghai, China, November 11-14, 2010.
 • Sukserm, T., Supasarn, C., and Vajiramedhin, C. (2019). ‘Comparison between the Successful Entrepreneurship Personality Traits and Homestay Entrepreneurship Personality Traits: A Case Study of Two Villages in Si Sa Ket Province’, The 6th Greater Mekong Sebregion International Conference (GMSIC) 2019, Kampong Cham, Cambodia, July 12, 2019.
 • Sukserm, T., Udompan. P., Jaksil. D., and Suthiprapa. W. (2019). ‘Positioning Strategy of Homestay Business: A Case Study 3 communities in Ubon Ratchathani and Amnat Charoen Provinces’, The 6th Greater Mekong Sebregion International Conference (GMSIC) 2019, Kampong Cham, Cambodia, July 12, 2019.

งานบริการวิชาการ

  กรรมการจัดงานฝึกอบรมและบริการวิชาการ
 • "Marketing Day 2015" under Fiscal Year 2015 (November 28-29, 2015 at Central Plaza, Ubon Ratchathani)
  การเป็นวิทยากรรับเชิญหรือบริการวิชาการรูปแบบต่าง ๆ
 • เป็นวิทยากรพิเศษ บรรยายให้แก่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 7 อุบลราชธานี ในหลักสูตรต่าง ๆ อาทิ:- - หลักสูตร 9 พฤติกรรม 9 ความสำเร็จ สำหรับพนักงานบริษัท เอส.เอส.การสุรา จำกัด - หลักสูตรการเป็นหัวหน้างานให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดอุบลราชธานี - หลักสูตรการให้บริการที่เป็นเลิศให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดอุบลราชธานี - โครงการยกระดับศักยภาพแรงงานไทยให้มีศักยภาพสูงขึ้นรองรับรายได้แท้จริงที่เพิ่มขึ้น โดย บริษัท อีซูซุตังปักบริการ จำกัด ร่วมกับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 7 อุบลราชธานี หลัก
 • - เป็นวิทยากร บรรยายในหลักสูตร ‘OTOP Mini-MBA’ ให้แก่ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดอุบลราชธานี (กศน. อุบลราชธานี) ระหว่างวันที่ 22 กรกฎาคม – 26 สิงหาคม 2555 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555) ณ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดอุบลราชธานี - เป็นวิทยากร บรรยายในหลักสูตร ‘OTOP Mini-MBA’ ให้แก่ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดอุบลราชธานี (กศน. อุบลราชธานี) ระหว่างวันที่ 18 มกราคม – 31 มีนาคม 2556 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556) ณ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดอุบลราชธานี
 • - เป็นที่ปรึกษาในโครงการพัฒนาสถานประกอบการเพื่อกิจกรรมการพัฒนาสถานประกอบการเป้าหมายเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ภายใต้โครงการพัฒนาสถานประกอบการเป้าหมายเพื่อเข้าสู่ AEC ปีงบประมาณ 2557 – 2558

บำรุงศิลปวัฒนธรรมคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805