Placeholder image

สืบค้นรายชื่อบุคลากร งานพัฒนานักศึกษา

ระบุชื่อ :  

สันติ เจริญบุญญา

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

สาขาวิชา : งานพัฒนานักศึกษา

โทรศัพท์ : 0-4535-3846

สถานที่ติดต่อ : คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รายละเอียดเพิ่มเติม

กันยารัตน์ จันทร์ตรี

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

สาขาวิชา : งานพัฒนานักศึกษา

โทรศัพท์ : 0-4535-3845

สถานที่ติดต่อ : 0-4535-3845

รายละเอียดเพิ่มเติมคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805