Placeholder image
 
 
ชื่อ - สกุล กันยารัตน์ จันทร์ตรี  
  -  
   

อีเมล kanyarat.c@ubu.ac.th  
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา  
สาขาวิชา / แผนก งานพัฒนานักศึกษา  
โทรศัพท์ 0-4535-3845  
โทรสาร 0-4535-3845  
สถานที่ติดต่อ 0-4535-3845  
     
คุณวุฒิงานสอน / ภาระงาน

ความเชี่ยวชาญงานวิจัยอื่นๆ

ผลงานทางวิชาการอื่นๆ

งานบริการวิชาการ

บำรุงศิลปวัฒนธรรมคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805