Placeholder image

สืบค้นรายชื่อบุคลากร งานแผนและประกันคุณภาพ

ระบุชื่อ :  

นางสาวศศิภา ทองให้

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สาขาวิชา : งานแผนและประกันคุณภาพ

โทรศัพท์ : 0 4535 3811

สถานที่ติดต่อ : สำนักงานเลขานุการ คณะบริหารศาสตร์(หลังใหม่)

รายละเอียดเพิ่มเติมคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805