Placeholder image
 
 
ชื่อ - สกุล สันติ เจริญบุญญา  
  Mr.Santi Charoenboonya  
  รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ  

อีเมล sabe1909@gmail.com  
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  
สาขาวิชา / แผนก งานพัฒนานักศึกษา  
โทรศัพท์ 0-4535-3846  
โทรสาร 0-4535-3805  
สถานที่ติดต่อ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
     
คุณวุฒิ
    คุณวุฒิการศึกษา
  • วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

งานบริหาร
    ตำแหน่ง
  • 2565-ปัจจุบัน รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ

งานสอน / ภาระงาน

ความเชี่ยวชาญ
    ความสามารถพิเศษ / ความเชี่ยวชาญ
  • วินัยนักศึกษา การบริหารโครงการเพื่อพัฒนานักศึกษางานวิจัยอื่นๆ

ผลงานทางวิชาการอื่นๆ

งานบริการวิชาการ

บำรุงศิลปวัฒนธรรมคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805